VEJLEDNING OM DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE (SSO).

Den større skriftlige opgave er en eksamensdisciplin og optræder på EUX-eksamensbeviset under betegnelsen "Større skriftlig opgave". Karakteren tæller med vægten 1,5 på linje med fag på B-niveau.

Du kan læse nærmere om retningslinjerne nedenfor:

EUX- bekendtgørelsens læreplan om større skriftlig opgave:

https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf10/vejledninger-til-laereplaner/hf/100831-vejl-sso-hf2-hfe.pdf?la=da

FAG

Du vælger selv, hvilket eller hvilke fag du ønsker at skrive opgave i. Du skal skrive i 1-3 fag. Hvis du skriver i 1 fag, skal det være et fag på mindst B-niveau.
Hvis du skriver i 2 fag, skal mindst ét af fagene være på B-niveau. Du må gerne skrive i fag, som du har afsluttet.

Senest torsdag d. 11. oktober 2018 skal du have valgt fag, og senest mandag d. 5. november 2018 skal du have valgt område.

OMRÅDE

Du skal nærmere præcisere, hvilket område inden for faget du ønsker at beskæftige dig med. Valget af område skal ske i samråd med den/de tildelte vejleder/-e (som normalt er din faglærer)
Valg af fag og område sker skriftligt på et skema, der afleveres underskrevet til kontoret. Husk at både du og vejlederne skal skrive under.

Efter mandag d. 5. november kan der ikke ændres i valg af fag og område. Husk at blanketten skal udfyldes med blæk/holdbar skrift.

Det er dit eget ansvar at få afleveret blanketten rettidigt.

OPGAVETITEL

Når fag og område er valgt, og når elev og lærer herefter har talt sammen, for i fællesskab at få opgaven afgrænset, formulerer læreren opgavetitlen og afleverer den på kontoret. Det er med andre ord læreren, som formulerer den endelige opgave, som eleven skal skrive. Titlen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde den endelige besvarelse.

Opgavetitlen er strengt hemmelig indtil torsdag den 13. december 2018, kl. 9.00, hvor den udleveres til dig. Kontoret administrerer udlevering af opgavetitler.

Vejlederne er til stede ved udleveringen af opgavetitlerne.

Opgavetitlen skal være konkret og afgrænset, og den skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven. Du skal personligt kvittere for, at du har modtaget opgavetitlen.

Flere elever kan vælge samme område, men skal i sådanne tilfælde have forskellige titler. Vejlederne i de enkelte fag koordinerer opgaverne, således at to eller flere elever ikke får samme opgavetitel.

 

OPGAVEUGE (torsdag d. 13.12.2018, kl. 09.00 – torsdag d. 20.12.2018 kl. 09.00)

Der er afsat nøjagtig en uge til arbejdet med opgaven (7 x 24 timer). I denne uge er der ingen undervisning i 2.EUX. I løbet af ugen skal du have mulighed for at komme i kontakt med faglæreren for konsultation (dvs. for at få besvaret enkelte konkrete spørgsmål, der har betydning for udarbejdelsen af opgaven). Kontakten kan ske telefonisk, pr. mail eller læreren kan på forhånd meddele eleverne bestemte træffetider, hvor han/hun dagligt kan træffes på skolen.

Vejledning på skolen.

Vejledning i skolens lokaler, bibliotek og øvrige udstyr vil være til rådighed for dig i den uge opgaven skrives.

OMFANG

Besvarelsens omfang bør ikke overskride 15 maskinskrevne A4-sider egentlig tekst med 1 ½ linjeafstand (ca. 2400 anslag).

Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer og tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes ikke heri, heller ikke når de er placeret i teksten.

ENGELSK RESUMÉ

Som en del af besvarelsen skal du lave et kort resumé på engelsk (ca. 10-15 linjer). Det engelske resumé sættes forrest i besvarelsen, dvs. lige efter forsiden, og det tæller med i de 15 sider. HUSK DET!

 

AFLEVERING

Projektet skal, for at kunne bedømmes, afleveres senest torsdag d. 20. december 2018 kl. 09.00.

Afleveres projektet ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer.

Projektet skal, for at kunne bedømmes, uploades senest torsdag d. 20. december 2018 kl. 9.00.

Afleveres projektet ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer. Aflevering sker på Netprøver.dk og det er elevens eget ansvar at opgaven bliver uploaded til tiden. Alle uploadede opgaver bliver automatisk tjekket for plagiat i Urkund.

I logger på Netprøver ved hjælp af UNI-login eller med jeres Nem-ID. Tjek i god tid inden d. 20/12 om det virker. En video-instruktion til hvordan I sikrer jer, at I kan komme på Netprøver findes hér: https://media.videotool.dk/?vn=25_2016031220244044485828753322

Opgaverne og eventuelle bilag skal uploades i pdf-format.

Når I har afleveret sendes opgaverne automatisk til tjek i Urkund (plagiatprogram), og dagen efter vil jeres lærere og censorer kunne læse opgaverne.

BEDØMMELSE

Opgaven bedømmes af faglæreren og en censor udpeget af Undervisningsministeriet. De to fastsætter i fællesskab karakteren.

Hvis der ved bedømmelsen af en besvarelse opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, eller hvis det i forbindelse med bedømmelsen af opgaven konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet besvarelsen, og/eller hvis væsentlige dele af den er afskrift fra ikke-angivne kilder, betragtes det som forsøg på snyd, og det indberettes til rektor.

Hvis formodningen bliver bekræftet, bortvises eleven fra prøven, og kan først aflægge prøven igen i den følgende eksamenstermin (dvs. december 2019).

Du kan få opgaverne retur efter klagefristens udløb (se nedenfor). Det meddeles senere fra skolen, hvor og hvornår besvarelserne kan udleveres.

KARAKTERGIVNING

Bedømmelsen af den større skriftlige opgave skal være afsluttet d. 21. februar 2019, og karaktererne forventes offentliggjort i Lectio senest torsdag d. 25. februar 2019

KLAGEMULIGHED

Ønsker en elev at klage over sin karakter, skal det ske skriftligt inden 14 dage efter, at karakteren er offentliggjort. I den indgivne klage skal klagepunkterne præciseres og begrundes. Klagen skal være dateret. Eventuel klage skal indgives til rektor, som behandler klagen efter klagevejledningen.

SYGDOM

Såfremt du bliver syg i opgaveugen, skal du straks underrette rektor og fremskaffe lægeattest.

Rektor fastsætter tidspunktet for sygeeksamen for den større skriftlige opgave (oftest i forbindelse med en ferie i forårssemestret). Eleven skal skrive i samme fag og kan skrive sygeopgave inden for samme område, men der skal formuleres en ny titel.

 

Uddannelseschef

Christian Donslund, September 2018

 

Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358