Køkkenet | The kitchen

Tilbage

(to read in english , please scroll down)

Maden på kostskolen

Kostskolens køkken laver til daglig mad til eleverne der bor på kostskolen, samt mad til kantinen på skolen og mad til lærermadordning. Udover det laves der mad til diverse fester og arrangementer, i huset og på skolen.

Som kostskoleelev får man 5 måltider om dagen: morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenskaffe. Køkkenet lægger i dagligdagen vægt på, at disse måltider er sunde, nærende og varierende, og serveres på en indbydende måde.

Vores holdninger og prioriteringer omkring maden kan beskrives med følgende:

 • Bruger friske, gode, og om muligt lokale råvarer i vores madlavning
 • Helst hjemmelavet mad fra bunden
 • Arbejder ud fra de 10 kostråd
 • Vælger groft og fuldkorn hvor vi kan
 • Serverer fisk flere gange om ugen
 • Frugt og grønt til måltiderne
 
Temamenu ca.1 gang pr måned

Vi vil som køkken gerne gøre de unge bevidste om, hvad de putter i munden, selvom de nok ikke altid er enige med os. Samtidig synes vi, at det er vigtigt ikke at blive for fanatiske og bruge sund fornuft. Der skal være plads til lidt sødt en gang imellem. Vi vil selvfølgelig gerne imødekomme ønsker indenfor rimelighedens grænser.

Køkkenet laver mad efter nøglehulspricippet og alle mejeriprodukter er økologiske.

Kostpolitiken og de 10 kostråd

Smileyordningen

(UK)

The food at the Boarding School

The boarding school’s kitchen makes daily food for the students who lives at the boarding school, as well as food for the canteen at the school and food for the teachers food scheme. In addition to this, food is prepared for various parties and events, inhouse and at the school.

As a boarding school student you get 5 meals a day: breakfast, lunch, afternoon coffee, dinner and evening coffee. The kitchen emphasizes in everyday life that these meals are healthy, nutritious and varied, and is served in an delicious way.

Our attitudes and priorities around food can be described with the following:

 • Uses fresh, good, and if possible local produce in our cooking
 • Preferably homemade food from scratch
 • Works from the 10 dietary advice
 • Choose coarse and whole grains where it is possible
 • Serves fish several times a week
 • Fruit and vegetables for meals

Theme menu approximately once a month

As a kitchen, we want to make young people aware of what they put in their mouths, even though they probably do not always agree with us. At the same time, we think it is important not to become too strict and use common sense. There should be room for a little sweet once in a while. Of course, we would like to accommodate requests within the bounds of reasonableness.

The kitchen cooks after the danish keyhole system and all dairy products are organic.

Danish Official Dietary Guidelines Good for Health

(to read in english please scroll down)

Kosten på Struer Statsgymnasium skal være sund og der skal være rig mulighed for at den enkelte elev kan sammensætte en ernæringsmæssig tilstrækkelig kost i forhold til aldersgruppen.

Ved indkøb, produktion og servering tages udgangspunkt i de 8 officielle kostråd, hvilket i praksis bl.a. betyder:

 • at der ved indkøb vælges magre kød- og mælkeprodukter
 • at der produceres med begrænset mængde af fedtstof
 • at der til alle måltider serveres frugt og groft brød
 • at der dagligt serveres fisk som pålæg

Fra kostpersonalets side lægges vægt på, at måltider serveres indbydende og velsmagende samtidig med, at det giver den enkelte mulighed for at sammensætte et sundt og nærende måltid.

Det er elevens eget ansvar at vælge ernæringsrigtigt ud fra det tilbud der gives;

Kostskolens kostfaglige personale introducerer eleverne på fællesmøder til, hvordan man vælger ernæringsrigtig mad og det kostfaglige personale står til rådighed med yderligere råd og vejledning

Udvalget til de forskellige måltider tilpasses efterspørgslen inden for rimelighedens grænser

 • Det kostfaglige personale skal med ernæringsmæssig viden forstå at implementere elevernes ønsker, idet der samtidig tages hensyn til skolens ansvar for som institution at servere en ernæringsrigtig kost

Der lægges vægt på en høj grad af egenproduktion

 • Brug af halv- og helfabrikata begrænses og varer med tilsætningsstoffer undgås så vidt muligt

Råvarekvaliteten sikres gennem faglig diskussion af de råvarer, der anvendes i køkkenet.

 • Der vælges med dette udgangspunkt så vidt muligt danske og økologiske råvarer.

Årets gang skal afspejles i menuplan og anvendelse af grøntsager til salater.

Spiseomgivelser skal for den del som vi som kostpersonale har indflydelse på, fremstå som rene og hyggelige ud fra en bevidsthed om, at spisemiljøet har betydning for oplevelsen af måltidet.

 

På kostskolen

 • Elevernes fødselsdage markeres 1 gang om måneden, sidste tirsdag i måneden, med kage eller lignende til eftermiddagskaffen.
 • Helligdage markeres ligeledes ved servering af traditionel festmad i forhold til højtiden.
 • Der afholdes kostudvalgsmøder med kostudvalget

 

De 10 kostråd

 

(UK)

The diet at Struer Statsgymnasium must be healthy and there must be great opportunities for each student to put together a nutritionally adequate diet in relation to the age group.

When purchasing, production and serving, the 8 official dietary advice is based, which in practice means, among other things:

 • the choice of lean meat and milk products by purchase
 • produced with a limited amount of fat
 • that for all meals fruit and coarse bread are served
 • fish is served weekly as an attachment

The focus of the dietary staff is on the fact that meals are served invitingly and tastyly, while allowing individuals to put together a healthy and nutritious meal.

It is the student’s own responsibility to choose nutritionally based on the offer made

The boarding school’s boarding staff introduces students at joint meetings on how to choose nutritional food
the dietary staff are available with further advice and guidance.

The range of meals is adapted to the demand within reasonable limits

With nutritional knowledge, the dietitian staff must understand how to implement the wishes of the pupils, while taking into account the school’s responsibility to serve a nutritional diet as an institution.

 • Emphasis is placed on a high level of self-production
 • The use of semi- and whole-finished products is restricted and products containing additives are avoided as far as possible
 • The quality of raw materials is ensured through professional discussion of the raw materials used in the kitchen.
 • With this starting point, danish and organic raw materials are chosen as far as possible.

The year should be reflected in the menu plan and the use of vegetables for salads.

For the part that we as dietitometers influence, we as dietary staff must be seen as clean and cozy, conscious of the importance of the eating environment to the experience of the meal.

At boarding school

Students’ birthdays are marked once a month, last Tuesday of the month, with cake or similar for the afternoon coffee.
Holidays are also marked by serving traditional feast food compared to the festive season.
Boarding committee meetings are held with the Dietary Committee

The 10 dietary advice

 • Eat varied, not too much and be physically active
 • Eat fruit and many vegetables
 • Eat more fish
 • Select whole grains
 • Choose lean meats and meats
 • Choose lean dairy products
 • Eat less saturated fat
 • Eat food with less salt
 • Eat less sugar
 • Drink water