Bestyrelsen

Den overordnede ledelse af Struer Statsgymnasium ligger hos bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger bl.a. vision, strategi og handleplaner for gymnasiet og godkender budget og regnskab.

Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Bestyrelsens sammensætning for Struer Statsgymnasium:
Formand

Helle Toftgaard | konsulent Startvækst Struer (udpeget af Bestyrelsen for Struer Handelsstandsforening)

Næstformand

Niels Thorning Villadsen (valgt ved selvsupplering)

Medlemmer

Steen Jakobsen | Formand for Børne- og uddannelsesudvalget i Struer kommune (udpeget af Struer kommune)

Svend Aage Povlsgaard | Tidl. leder af lærer udd. og HF i Nørre Nissum (udpeget af Rektorkollegiet for universiteterne)

Casper Sand | Skoleleder Limfjordsskolen (udpeget af Skolelederne fra skolens naturlige optageområde)

Finn Andersen | Bang og Olufsen (valgt ved selvsupplering)

Nicklas Mark, 2y (Elevrådsformand valgt af elevrådet uden stemmeret)

Andrea Birkkjær Hermann, 2y (valgt af elevrådet uden stemmeret)

Lillian Andersen | sekretær (Valgt af medarbejderne marts 2022 uden stemmeret)

Stine Fabian Lund | lektor i dansk og samfundsfag (Valgt af medarbejderne marts 2022 med stemmeret)

Sekretær for bestyrelsen

Rektor Mads Brinkmann Pedersen | mbp@stgym.dk  | A 9785 4300 | M 2427 6920

Referent

Vicerektor Christian Donslund | cdo@stgym.dk | A 9785 4300

Vedtægt, forretningsorden og referater

Nedenfor kan du læse bestyrelsens rammer og praksis samt finde referater fra bestyrelsesmøderne