Skolens ABC

Hvis en lærer ikke er mødt 10 min. ind i en lektion, skal klassen give kontoret besked. Husk forinden at se, om der er sket ændringer i Lectio.

Udgangspunktet for skolens alkohol- og rusmiddelpolitik er, at alkohol og rusmidler af enhver art ikke kan kombineres med arbejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter.

Struer Statsgymnasiums politik på området er, at så længe der foregår undervisning på skolen, må der ikke indtages alkohol eller rusmidler af ansatte, elever eller andre, der midlertidigt opholder sig på skolen. Det er naturligvis ikke tilladt at møde til undervisning i alkohol- eller rusmiddelpåvirket tilstand.

Undervisning, der foregår uden for huset, er også omfattet af alkohol- og rusmiddelpolitikken. Det drejer sig fx om studierejser (udlandet), ekskursioner (en- og flerdages indenlandske ture) og intro-arrangementer.

Rektor kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.

På skolens bibliotek kan du låne bøger og tidsskrifter i forbindelse med undervisningen og de store skriftlige opgaver – eller blot til læsning i fritiden. Du kan søge efter materialer i gymnasiets bibliotekssystem og i en række søgebaser med artikler på dansk og engelsk, opslagsværker, fotos, film og tv-udsendelser. Har du brug for hjælp til informationssøgning, kan du spørge bibliotekar Erling Høiberg til råds. Du kan også få hjælp til at bestille bøger m.m. fra Struer Bibliotek (og resten af landet) til levering på Mediateket.

Alle gymnasiets bøger er registret i bibliotekets database og skal lånes med cpr.nr., inden du tager dem med dig.

Bemandet dagligt kl. 11.00-11.30 eller kontakt evt. Erling Høiberg på mail: eho@stgym.dk

Åbningstid: Dagligt kl. 8.00-17.00.

Du kan også tilgå bibliotekets base via skolens hjemmeside.

Bogadministrationen ligger i A-bygningen A104. Det er normalt åbent Tirsdag-torsdag fra kl. 9.00-13.00.

Vi bruger mange bøger. Men bøger er dyre, og du skal derfor passe godt på dem.

Det er den elev, der har lånt en bog, der hæfter for bogen. Så lad være med at låne til andre elever. Skriv dit navn i bogen. I åbningstiden er det Line, du møder i bogadministrationen.

Du skal selv erstatte bøgerne, hvis du ødelægger dem eller smider dem væk. Bortkomne bøger, der dukker op igen, kan afleveres og erstatningsbeløbet refunderes.

Bøger, som skolen rykker for mere end 2 gange, vil blive sendt til restance hos SKAT. Gælden vil herefter blive administreret af SKAT.

Ungdomskortet er transportrabat til alle elever på ungdomsuddannelser og alle 16-19 årige, der ikke er under uddannelse. Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde. Ungdomskortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder, og du kan købe billetter til andre takstområder end dit eget til samme pris som børnebilletter.

Sådan søger du:

Der åbnes for bestillinger af Ungdomskort i løbet af juni måned. Du skal først godkendes i et selvbetjeningssystem om ret til rabat. Her er det uddannelsesstedet, der træffer afgørelsen. Når du er godkendt hos uddannelsesstedet, kan du bestille og købe dit Ungdomskort hos trafikselskaberne.

På grund af sommerferien skal du bestille dit Ungdomskort senest d. 1. juli for at være sikker på at have det til skolestart.

Vi anbefaler, at du har en bærbar pc, og de fleste elever har deres computer med i skole hver dag. Både Mac og Windows-computere kan håndtere skolens programmer. iPads og andre tablets er rare, men kan ikke erstatte en ”rigtig” computer i forbindelse med afleveringer mv. Fra din egen computer har du internetadgang fra skolen. Du kan tilgå Lectio, Skolemail, Office 365 og skolens øvrige systemer både hjemmefra og på skolen. Er du på skolen, kan du udskrive på skolens printere. Brugernavn og kode til skolens systemer og til din skolemail er dit Uni-Login (se UMS). Bemærk: Det forventes, at du læser din skolemail og tjekker Lectio mindst en gang hver skoledag, da meget af skolens kommunikation foregår her.

Lærernes postkasser kaldes dueslag. De findes i B-bygningen på 1.sal. Her kan du aflevere opgaver mv. til lærerne.

Der afholdes eksaminer og prøver på alle skolens uddannelser. Du vil løbende blive orienteret om det af din uddannelseschef.

Elevaktivitetsudvalget består af elever og lærere, der sammen planlægger og gennemfører aktiviteter såsom hockeyturnering, volleyballturnering, fredagscaféer osv. Alle elever kan være med.

Hver klasse på alle skolens uddannelser sender to elever til Elevrådet. Det mødes jævnligt for at drøfte forskelligt, og elevrådet mødes også med rektor og andre fra ledelsen om ting der rør sig. Et højdepunkt er den årlige hyttetur, hvor elevrådet arbejder med forskellige selvvalgte temaer.

Foreningen yder i særlige tilfælde økonomisk støtte til enkeltelever til ekskursioner og studierejser. Man skal sende en ansøgning til rektor Mads Brinkmann Pedersen (mbp@stgym.dk) for eventuelt at kunne få et tilskud eller lån. Der bliver i hvert tilfælde foretaget en vurdering af behovet, og derfor skal der være tale om velbegrundede ansøgninger.

Skolens e-mail er integreret med Office 365 og er kun beregnet til uddannelsesformål. Din skolemailadresse er: <dit uni-login>@stgym.dk.

Skolen benytter e-mail rigtig meget. Du skal derfor tjekke din skolemail mindst én gang pr. skoledag. Der kan være beskeder fra studievejledere, lærere og mange andre – ofte får du kun meddelelsen via e-mail. Har du en smartphone er det en god ide at sætte den op til at modtage skolemail.

Bortset fra feriejob skal man passe på at erhvervsarbejde ikke fylder for meget. I de år, hvor du er elev på Struer Statsgymnasium, er skolen din arbejdsplads. Mange har alligevel et job ved siden af, men det kan påvirke din skolegang og dit udbytte af skolegangen negativt.

Du vil løbende samarbejde med dine lærere om evaluering af undervisningen som sådan og af dit udbytte af undervisningen. Desuden spørger skolen også til din trivsel i en elevtrivselsundersøgelse en gang om året.

Skolens elevfester arrangeres som hovedregel af elevforeningen PNYX i samarbejde med repræsentanter for skolen. Cafeer er altid placeret på eftermiddage fredag efter skoletid, og fester holdes fredag aften fra 20.00 til 00.30.

Bemærk: Festerne og caféerne er lukkede fester (dvs. kun for skolens elever). Billetter til fester på skolen kan kun købes af skolens elever og man kan kun få adgang mod forevisning af studiekort.

Skolen har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele.

Skolen er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Hvis en elev for eksempel kommer til skade på skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor familiens egne forsikringer, der skal dække.

Vi anbefaler, at I har tegnet:

 • en familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. Forsikringen bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
 • en ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. Husk at overveje at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard.
 • ved deltagelse i studieture inden for EU er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring (hjemtransportdækning kan være et tillæg til familieforsikring, en årsrejseforsikring for familien eller en ren hjemtransportforsikring. Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke, at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.)
 • ved deltagelse i studieture inden for EU skal elever medbringe både det gule og det blå sygesikringskort.
 • ved deltagelse i studieture uden for EU er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.

Når eleven fylder 18 år eller flytter hjemmefra, skal I huske at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer.

Der er møde- og afleveringspligt i gymnasiet. Du skal deltage i alle lektioner. Hvis du er fraværende på grund af sygdom eller af andre tvingende grunde, skal du oplyse fraværsårsagen i Lectio. Hvis du er syg i længere tid, kan du få sygeundervisning. Det aftaler du med din studievejleder. Hvis du i øvrigt har problemer, der påvirker din skolegang, skal du kontakte din studievejleder, som vil prøve at hjælpe dig.

Du skal aflevere alle skriftlige opgaver til tiden. Det er vigtigt, at du ikke kommer bagefter med skriftlige afleveringer. Hvis du ikke afleverer en opgave til tiden, bliver du indkaldt til at arbejde med den i Skriveværkstedet. Der er mødepligt i Studiecaféen.

Du vil få en skriftlig advarsel, hvis du forsømmer at komme til undervisningen og ikke afleverer opgaver til tiden. Advarslen fortæller dig, at hvis du ikke frem over passer lektionerne og afleverer opgaverne til tiden, risikerer du at fortabe retten til SU og på sigt bortvisning.

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv. Hvis du bliver ved med at forsømme efter at have fået en skriftlig advarsel, vil vi normalt vurdere, at du ikke er tilstrækkeligt studieaktiv. Det betyder, at du ikke kan få SU.

Skolen får ved skoleårets start besøg af en skolefotograf, der tager portrætbilleder og klassebilleder som er muligt at købe. Portrætbilledet bliver ligeledes også dit ansigt på Lectio.

Der vil også af og til blive taget billeder i forskellige sammenhænge såsom, Kilen rundt, Go’ Morn’ SSG, dimission, studentertid, galla samt div. aktiviteter. Billederne vil i mange tilfælde bliver postet på skolens social medier. Vi poster aldrig billeder der kan virke stødende eller på nogle måder krænkende for dig. Skulle du opleve at der er et billede som du ikke ønsker skal være offentligt tilgængeligt, kan du skrive til: Liselotte – lba@stgym.dk

Du skriver ved årets begyndelse under på om der må tages portrætbilleder af dig. Denne accept kan til hver en tid trækkes tilbage ved at sende en skriftlig mail til skolen: lba@stgym.dk eller struer-statsgym@stgym.dk

I begyndelsen af skoleåret inviteres alle nye elever og deres forældre til introaften, hvor der vil være orientering om skolestart ved rektor i Festsalen. Bagefter er man ude i klasserne, hvor lærere og elever sammen har forberedt aftenens program. Det skal understreges, at forældre altid er meget velkomne til at rette henvendelse til skolen, hvis der er spørgsmål eller problemer, der skal afklares.

I løbet af skoleåret afholder elevaktivitetsudvalget fredagscaféer for alle skolens elever. Der er som regel et tema som hockeyturnering, volleyballturnering, brætspil, hygge, live musik eller noget helt andet.

Hvis du skal fritages for idræt, skal du henvende dig til din studievejleder. Hvis du på grund af sygdom har brug for en længerevarende fritagelse fra idrætsundervisning, skal du aflevere en lægeerklæring, hvor lægen skal angive sygdommens art, varigheden og omfanget af fritagelsen. Du skal selv betale lægeerklæringen. Er hindringen for din deltagelse umiddelbart synlig, f.eks. et brækket ben, kan studievejlederen fritage dig helt eller delvist, uden at der kræves lægeerklæring. Hvis du på grund af handicap/sygdom ikke kan have idræt, skal du have et andet fag på C-niveau, der erstatter de manglende timer.

Fællestimer arrangeres af fællestimeudvalget og i fagene. I løbet af et skoleår vil der typisk være en række arrangementer, som afholdes for en eller flere årgange eller for hele skolen. Der er mødepligt, og derfor sker der tilstedeværelsesregistrering.

Du må gerne hænge dit tøj i garderoben i kælderen. Men undgå at efterlade værdigenstande i lommer og tasker. Desværre sker det en gang imellem, at der forsvinder noget, fordi man tror, at ingen stjæler.

Værdigenstande og mindre ting (smykker, USB-stik, ledninger, briller, kreditkort, mobiltelefoner osv.) kan hentes på kontoret. Større ting (jakker, sko, idrætstøj osv.) anbringes på hylder i garderoben i kælderen. Glemte sager opbevares 3 måneder, hvorefter de kasseres.

Med jævne mellemrum arrangerer fællestimeudvalget Go’ Morn’ SSG i skolens festsal. Her er to elever værter, og de har sammensat et program med underholdning, sang, informationer om arrangementer for alle skolens elever. Alle er velkomne til at komme med indslag eller stille forslag om indslag.

Struer Statsgymnasium er en international skole med IB-uddannelsen og kostskolen. Og så har vi altid udvekslingselever i huset.

Eleverne kommer ud i verden i 2g. på studietur med klassen.

Derudover har vi udveksling med Fudan High School i Kina (Shanghai) og vi besøger også Windhoek International i Namibia. Her kan elever fra alle skolens uddannelser deltage.

Kantinen har et alsidigt udvalg af varer med både kolde og lune retter, mælkeprodukter, frugt, drikkevarer og lidt mundgodt. Men du kan selvfølgelig også tage madpakke med hjemmefra og spise den i kantinen. Der er mikroovne, hvor du kan opvarme din mad. I kantinen og i fællesområdet er der selvafrydning. Kantinens åbningstid er kl. 07.45-13.30 (onsdag og fredag lukkes dog kl. 13.00).

Undervejs på de fleste af skolens uddannelser får du standpunktskarakterer undervejs og årskarakterer og eksamenskarakterer typisk ved skoleårets afslutning. Dit eksamensbevis består af eksamenskarakterer og af evt. årskarakterer.

Hver klasse har et klasseteam (klassens lærere). Det er klasseteamet, der udarbejder studieplanen og herunder fastlægger aflevering af skriftlige opgaver. Du kan altid tale med en teamlærer om forhold vedrørende uddannelsen.

Struer Statsgymnasiums kostskole har 152 værelser. Du kan læse meget mere om kostskolen og vores kostskoleliv her.

Lectio er skolens studieadministrative system, hvor du finder dit skema. Det er tilgængeligt på internettet. Via Lectio er der også adgang til klassens studieplan, og i mange tilfælde finder du her materiale, der skal bruges i timerne. Det er også her, du kan se dine karakterer, holde øje med dit fravær og får oplyst din eksamensplan.

Der er hjælp at hente i skolens lektiecafé om eftermiddagen. Man kan se i Lectio, hvornår den ligger. Lektiehjælpen finder sted i Stuen i Vejledningscenteret i A-bygningen.

 1. modul: 08.00 – 08.45
 2. modul: 08.45 – 09.25
 3. modul: 09.45 – 10.30
 4. modul: 10.30 – 11.15
 5. modul: 11.45 – 12.30
 6. modul: 12.30 – 13.15
 7. modul: 13.25 – 14.10
 8. modul: 14.10 – 14.55
 9. modul: 15.05 – 15.50

Skolens elever vil i introbrevet få at vide hvilken type lommeregner, der er brug for i lige netop deres uddannelse. Såfremt der skal anvendes specifikke programmer til undervisning, stilles disse til rådighed af skolen.

Når du begynder på gymnasiet, bliver du og andre 1.g-elever screenet for både ordblindhed og matematikvanskeligheder. Vi screener, fordi vi gerne vil hjælpe alle elever til at få det bedst mulige udbytte af undervisningen i gymnasiet. Hvis screeningerne viser, at du kan have udbytte af at få hjælp, indkalder skolens læse- og matematikvejledere dig til en samtale eller opfølgende screening. Alle elever har mulighed for at benytte AppWriter.

Vi ønsker at skabe det bedst mulige lærings- og undervisningsmiljø for dig. Din trivsel har nemlig stor indflydelse på din evne til at lære nyt. En telefon er i den forbindelse rigtig smart at have med. Du kan koble den på skolens wifi med dit unilogin. Du kan tjekke din skolemail, og se dit skema i Lectio og modtage sms fra dine lærere. Men den er også et forstyrrende element i undervisningen. Derfor skal du altid slukke den og lægge den i tasken inden lektionens start.

Word og OneNote m.m. er uundværlige programmer i dit daglige arbejde, og OneDrive kan sikre dig backup af alle dine dokumenter. Microsoft tilbyder dig en gratis licens til Office 365 (Word, OneNote, PowerPoint og Excel m.m). Licensen kan bruges på op til 5 enheder (både computer, tablet og smartphone), dog kun i den tid du er tilmeldt Struer Statsgymnasium.

Hent programmet her (du logger ind ved at skrive <dit uni-login>@stgym.dk)

Når du forlader et undervisningslokale, skal du sætte stolen op under bordet og rydde din plads for affald. Man rydder generelt op efter sig selv indendørs og udendørs og lægger affald i skraldespande.

Du har gratis adgang til Gyldendals Røde Ordbøger  via ordbog.gyldendal.dk og dit unilogin. Du har desuden gratis adgang til en række andre ordbøger på nettet. Du behøver derfor ikke anskaffe dig ordbøger. 

Du skal selv anskaffe det notatpapir, du har brug for. Skolen udleverer det nødvendige tekniske papir. For at konfigurere din computer til at udskrive på skolens printere skal du have installeret programmet TrylleHat. Lærerne udleverer de nødvendige kopier.

Kommer du tidligt ind på skolen (før 7.30) med tog eller bus, kan du hente et pendlerkort på kontoret. Så finder du vej til kantinen som har en morgenfrisk bolle, en kop kaffe eller andet til dig.

Når du søger om optagelse på Struer Statsgymnasium, registrerer gymnasiet personoplysninger om dig. Det er personoplysninger, som du dels selv har givet os via optagelse.dk, ansøgningsskema og dels oplysninger, der stammer fra din tidligere skolegang. I løbet af din tid som elev på skolen kan vi registrere andre personlige oplysninger om dig, som har relevans for din uddannelse og deltagelse i skolens liv. Skolen gemmer dine identifikationsoplysninger og grundlaget for udstedelsen af dit eksamensbevis (fag, karakterer, oplysning om prøver) i 30 år, mens andre påkrævende oplysninger om dig (f.eks. fravær) vil blive slettet efter 5 år. Øvrige oplysninger slettes senest 3 måneder efter dimission. Personoplysninger, du giver skriftligt samtykke til, at vi behandler, er kun tilgængelige for relevante medarbejdere, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Det er IKKE tilladt at ryge på gymnasiets område, hverken ude eller inde. Det er heller ikke tilladt at indtage tyggetobak og lignende på skolen af hygiejniske og læringsmæssige årsager.

Struer Statsgymnasium har kajakker og SUPs, som vi bruger i undervisningen. Der udarbejdes forud for sejlads logbog jf. sikkerhedsinstruksen vedr. sejlads med elever.

På skolen er der elevskabe i kælderen, som må bruges på eget ansvar. Man skal selv anskaffe sig en hængelås til skabet.

Alle moduler er på 45 min. Grundskemaet offentliggøres ca. en uge før skolestart på Lectio. Der vil i løbet af skoleåret på grund af særlige forhold (sygdom, kurser mv.) komme skemaændringer. Disse offentliggøres som hovedregel i Lectio, senest 2 uger før de finder sted. Akutte ændringer kan forekomme med meget kort varsel. Din undervisning vil med få undtagelser altid ligge inden for tidsrummet 8.00-15.55. Planlæg ikke andre aktiviteter i dette tidsrum.

Skolens har udover deres egen fotograf et team af community managers, som er lønnede elever, der sørger for at skolens liv kan ses på Facebook, Instagram og Snapchat. Der søges nye elever til teamet årligt. Alt materiale overholder naturligvis vores persondataforordning. Og skulle du mod forventning ikke ville have dit billede på de social medier kan du til hver en tid skrive til Mads Brinkmann Pedersen på mph@stgym.dk

Hvis du har behov for særlig støtteforanstaltning på grund af funktionsnedsættelse (handicap), skal du henvende dig til skolens studievejledere. De vil i samarbejde med dig og dine forældre finde ud af, hvordan skolen kan hjælpe dig bedst muligt.

Du skal downloade Lectio+, via den får du adgang til dit studiekort. Du skal bruge det for at opnå adgang til fester på skolen. Du kan også bruge kortet til at få rabatter i div. butikker der tilbyder studierabat. Kortet udløber automatisk når du stopper på skolen.

Du kan finde skolens studie- og ordensregler her. De sætter rammen for det gode studiemiljø: Kort sagt: SSG skal være et godt sted at lære og et godt sted at være.

Studie- og ordensregler 2023-24

Hvis du er kommet til skade eller er blevet opereret, så du i en periode er ude af stand til selv at komme i skole, kan du ansøge kommunen om sygetransport. Du henvender dig til skolens kontor og medbringer dokumentation fra lægen eller sygehuset. Derefter udfylder du et skema for hver uge med dine møde- og gåtider. Du skal påregne at skulle holde dig klar om morgenen op til ½ time før normal afhentningstid.

Struer Statsgymnasium sender hvert år elever afsted på følgende talentprogrammer:

 • ATU (Akademiet for Talentfulde Unge)
 • Master Class for HHX (på Århus Universitet i Herning)

Du henter tryllehat på tryllehat.dk. Med Tryllehat kan du logge på skolens trådløse net og installere skolens printere

Desværre sker der en sjælden gang tyveri på skolen. Selvom det sker sjældent, skal du tænke over, hvor du efterlader dine værdigenstande. Skolen erstatter ikke mistede ejendele eller genstande.

Her ligger studieturene på 2. år typisk, og derfor er mange elever ude i verden i den uge.

UMS er vores brugerhåndteringssystem. Du finder det via ums.stgym.dk. Her kan du skifte kodeord til alle systemer på én gang, og du kan opdatere dit profilbillede og mobilnummer.

Formålet med SSGs vejledningscenter er at understøtte og sikre, at flest mulige af skolens elever gennemfører deres valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Her kan du få råd og vejledning om studievaner, lektielæsning, eksamensteknik, trivsel i skolen eller derhjemme eller alt hvad der ellers kan drille. Hver klasse har tilknyttet en fastholdelsesvejleder, der har primært fokus på at hjælpe dig igennem med at strukturere skolehverdagen. I vejledningscenteret er der også to elevcoaches, og vi har desuden en tilknyttet psykolog.

Hvert hold har en årsnorm, der angiver, hvor meget undervisning holdet skal have. Der er tale om et minimumstal. Årsnormen åbner for nye fleksible tilrettelæggelsesformer og sikrer, at alle får den undervisning, de har krav på. Du kan på Lectio under menupunktet holdrapport/modulregnskab løbende orientere dig om, hvor meget af årsnormen på det enkelte hold der er gennemført.