Trivsel

Elevernes trivsel er et strategisk indsatsområde for Struer Statsgymnasium, fordi trivslen udgør grundlaget for et sundt og frugtbart læringsmiljø.

Eleverne trives godt på Struer Statsgymnasium, fordi vi ikke bare har fokus på det i forbindelse med målingerne, men hver eneste dag. For os er det vigtigt at eleverne føler sig set og hørt, og derfor har vi en hel stribe udvalg, hvor eleverne har direkte adgang til at komme med forslag til forbedringer

  • Kantineudvalg
  • Festudvalg
  • Elevaktivitetsudvalg
  • Uddannelsesudvalg

Den nationale elevtrivselsmåling

Hver år måles trivslen nationalt, og her kan man se resultaterne fra de gennemførte nationale målinger for de enkelte uddannelser.

  

Forklaringer:

LGS: landsgennemsnit

Farvekoderne angiver udviklingen fra 2019-2020 på SSG. Rød angiver at trivslen er faldet ift. sidste måling, grøn at den er på niveau og blå at den er steget.

Tal (1-5): For alle områder gælder at jo hørere tallet er, des bedre er trivslen. Et højt tal for mobning er udtryk for at få elever oplever sig mobbet. Et højt tal for pres og bekymringer udtrykker at eleverne i mindre grad føler sig presset.

IB: 1i og 2i laver egne trivselsundersøgelser. Kategorien ”Generel trivsel” er kommet til ved offentliggørelsen af 2020-resultatet med data for 2019 og 2020.

Sådan her arbejder vi systematisk med resultaterne fra trivselsmålingerne.

 
Skoleindsatser Tema Uddybning Handling
Mange uddannelser – En skole

Fælles oplevelser

Tilhørsforhold

Flere fællestimer med generel appel

Bedre fredagscaféer

Bedre fællessamlinger

Nedsættelse af fællestimeudvalg:

Go Morn SSG

Mindst to fællestimer for alle

Elevaktivitetsudvalg

Styrkelse af feed back til eleverne Evalueringsformer Gennemføre forsøg med den formative og summative evaluering på c-niveaufag, som typisk er 1.årige og uden skriftlig dimension Vidensdeling i form af oplæg samt katalog forankret i Pædagogisk udvalg

Uddannelses-

indsatser

Tema Uddybning Handling
STX      
  Bedre styring af IT Eleverne efterlyser større styring af mobil og pc i klasserummet

Uddannelseschef og lærere

Revitalisering af indsats fra 2017

  Opgaveplanlægning Koordinering af skriftlige opgaver Uddannelseschef og klasseteam
HHX      
  Opgaveplanlægning Koordinering af skriftlige opgaver Uddannelseschef og klasseteam
  Mere indflydelse på uv-former Eleverne vil gerne undgå perioder hvor samme arbejdsform anvendes i mange fag. Underviserne skal oftere drøfte arbejdsformer for nyt forløb/ ny periode med eleverne
IB      
  Integration på SSG IB eleverne ønsker højere integration i SSG-fællesskabet Højere deltagelse i fælleskabsaktiviteter: fredags cafe, fester osv.
HF      
  Motivation Elevernes motivation skal styrkes

Flere varslede afslutningsevalueringer ved opsamling på forløb.

Gerne feedback ift. fagligt niveau i skriftlige opgaver.

  Svære opgaver Svært at komme i gang med opgaver ”Åbne” opgaver på klassen
  Klassekultur Eleverne vil gerne flere sociale introtiltag Biograftur, fællesspisning og lign.

 

Et særligt indsatsområde er Struer Statsgymnasiums fastholdelsesarbejde med at sikre at flest muligt elever med fagligheden på plads gennemfører deres uddannelse. Læs mere i vores Fastholdelsesindsatsen 

Personaletrivsel

Hvert tredje år gennemfører vi den lovmæssige arbejdspladsvurdering (APV), som vi bruger til at kortlægge det samlede arbejdsmiljø. Resultatet af arbejdspladsvurderingen indgår i det løbende arbejde med at sikre et attraktivt arbejdsmiljø.

En gang årligt drøfter samarbejdsudvalget personalepolitiske tiltag, der tilsammen skal være med til at styrke SSG som en attraktiv arbejdsplads.

Klik her for at se oversigt over personalepolitiske tiltag