Trivsel

Elevernes trivsel er et strategisk indsatsområde for Struer Statsgymnasium, fordi trivslen udgør grundlaget for et sundt og frugtbart læringsmiljø.

Eleverne trives godt på Struer Statsgymnasium, fordi vi ikke bare har fokus på det i forbindelse med målingerne, men hver eneste dag. For os er det vigtigt at eleverne føler sig set og hørt, og derfor har vi en hel stribe udvalg, hvor eleverne har direkte adgang til at komme med forslag til forbedringer

  • Kantineudvalg
  • Festudvalg
  • Elevaktivitetsudvalg
  • Uddannelsesudvalg

Den nationale elevtrivselsmåling

Hver år måles trivslen nationalt, og her kan man se resultaterne fra de gennemførte nationale målinger for de enkelte uddannelser.

Forklaringer:

LGS: landsgennemsnit

”Farvekoderne angiver udviklingen fra 2021-2022 på SSG. Rød angiver at trivslen er faldet ift. sidste måling, grøn at den er på niveau og blå at den er steget.

Tal (1-5): For alle områder gælder at jo hørere tallet er, des bedre er trivslen. Et højt tal for mobning er udtryk for at få elever oplever sig mobbet. Et højt tal for pres og bekymringer udtrykker at eleverne i mindre grad føler sig presset.

IB: 1i og 2i laver egne trivselsundersøgelser.

Sådan her arbejder vi systematisk med resultaterne fra trivselsmålingerne.”

 
SkoleindsatserTemaUddybningHandling
Mange uddannelser – En skole

Fælles oplevelser

Tilhørsforhold

Flere fællestimer med generel appel

Bedre fredagscaféer

Bedre fællessamlinger

Nedsættelse af fællestimeudvalg:

Go Morn SSG

Mindst to fællestimer for alle

Elevaktivitetsudvalg

Styrkelse af feed back til eleverneEvalueringsformerGennemføre forsøg med den formative og summative evaluering på c-niveaufag, som typisk er 1.årige og uden skriftlig dimensionVidensdeling i form af oplæg samt katalog forankret i Pædagogisk udvalg

Uddannelses-

indsatser

TemaUddybningHandling
STX   
 Bedre styring af ITEleverne efterlyser større styring af mobil og pc i klasserummet

Uddannelseschef og lærere

Revitalisering af indsats fra 2017

 OpgaveplanlægningKoordinering af skriftlige opgaverUddannelseschef og klasseteam
HHX   
 OpgaveplanlægningKoordinering af skriftlige opgaverUddannelseschef og klasseteam
 Mere indflydelse på uv-formerEleverne vil gerne undgå perioder hvor samme arbejdsform anvendes i mange fag.Underviserne skal oftere drøfte arbejdsformer for nyt forløb/ ny periode med eleverne
IB   
 Integration på SSGIB eleverne ønsker højere integration i SSG-fællesskabetHøjere deltagelse i fælleskabsaktiviteter: fredags cafe, fester osv.
HF   
 MotivationElevernes motivation skal styrkes

Flere varslede afslutningsevalueringer ved opsamling på forløb.

Gerne feedback ift. fagligt niveau i skriftlige opgaver.

 Svære opgaverSvært at komme i gang med opgaver”Åbne” opgaver på klassen
 KlassekulturEleverne vil gerne flere sociale introtiltagBiograftur, fællesspisning og lign.

Undervisningsmiljøundersøgelse

Som del af det systematiske kvalitetsarbejde gennemfører vi hvert tredje år undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. Resultaterne for 2023 kan ses her: Undervisningsmiljøundersøgelse 2023 og Undervisningsmiljøundersøgelse 2023 – IB.

Resultaterne behandles i ledelsen, i Elevråd på elevrådets årlige hyttetur i november og i særdeleshed i skolens indretningsudvalg bestående af elever udpeget af elevrådet, af servicechef og af lærerrepræsentant. Elevrådet og indretningsudvalget sender sin indstilling til forbedringsforslag til skolens ledelse.

Undervisningsmiljøundersøgelse 2023
Undervisningsmiljøundersøgelse 2023 – IB

Et særligt indsatsområde er Struer Statsgymnasiums fastholdelsesarbejde med at sikre at flest muligt elever med fagligheden på plads gennemfører deres uddannelse. Læs mere i vores Fastholdelsesindsatsen 

Personaletrivsel

Hvert tredje år gennemfører vi den lovmæssige arbejdspladsvurdering (APV), som vi bruger til at kortlægge det samlede arbejdsmiljø. Resultatet af arbejdspladsvurderingen indgår i det løbende arbejde med at sikre et attraktivt arbejdsmiljø.

En gang årligt drøfter samarbejdsudvalget personalepolitiske tiltag, der tilsammen skal være med til at styrke SSG som en attraktiv arbejdsplads.

Klik på linket for at se oversigt over personalepolitiske tiltag:

Personalepolitiske tiltag – 2023