Prøver i 10. klasse

Tilbage

Prøver

Regelgrundlaget fremgår af folkeskolelovens § 19 f og bilag 2 og 3 i prøvebekendtgørelsen.
Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasse-prøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens § 19 f, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver (9. klasse). Om prøverne gælder det, at:

  • en elev kan vælge at kombinere prøverne, så eleven vælger at aflægge 10.-klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre
  • hvis prøven i et fag består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene del og fravælge den anden del
  • eleven kan ligeledes vælge at kombinere niveauerne i fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve.

 

En elev kan kun indstille sig til prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafholdelsen, og en elev kan kun aflægge prøve i et fag én gang i et skoleår.

Indstilling til prøve skal ske inden den 1. december forud for maj/juni prøveterminen.
Folkeskolens afgangsprøver i læsning og retskrivning kan i 10. klasse aflægges hver for sig. Det samme gælder matematiske færdigheder og matematisk problemløsning. I fagene dansk og matematik kan eleven dog ikke kombinere de skriftlige prøver. I faget dansk kan eleven for eksempel ikke aflægge skriftlig prøve i 10. klasse og afgangsprøven i læsning.

Se oversigten over de tilladte hjælpemidler for 10. klasse.

Se oversigten over de tilladte hjælpemidler for 9. klasse.

 

Hvis du er tilmeldt en prøve, skal du møde op til prøven senest 15 min. før dens fastsatte begyndelse.
Hvis du kommer for sent, har du ikke ret til at komme ind til prøven. Du skal da henvende dig på skolens kontor.
Hvis du er syg og dermed forhindret i at møde op til prøven, skal du hurtigst muligt kontakte skolens kontor og meddele din udeblivelse.

Hjælpemidler
Faglærerne orienterer om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag.

Brug af IT
Du har mulighed for at benytte online ordbøger. Det er dog en fordel at have dem på din computer, hvis netadgangen skulle svigte. 
Hvis du benytter din computer og netadgang til utilsigtet kommunikation og anden ikke tilladt aktivitet, vil det medføre bortvisning.

Musik
Du må ikke lytte til musik under prøven.

Telefoner
Du skal aflevere din telefon til de tilsynsførende inden prøvens begyndelse

Regler for adfærd under prøven
Du må på intet tidspunkt søge at opnå kontakt til de andre eksaminander eller udvise forstyrrende adfærd. Du må heller ikke forlade din plads uden en tilsynsførendes tilladelse. Du må ikke forlade prøvelokalet inde for det sidste kvarter af prøvens afvikling. Hvis disse regler ikke overholdes, vil det medføre bortvisning.

Aflevering
Dine prøvebesvarelser skal være forsynet med:

Unilogin-navn
Skolens navn
Prøvens (dvs. fag) art 
Sidenummer og det samlede antal ark i besvarelsen
En tilsynsførendes underskrift

Vejledning til ansøgning om anderledes eksamensafvikling

Hvem kan søge? – Hvad kan søges? – Hvordan kan man søge?

I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der afviger fra det normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget tid til skriftlige- og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen.

Ansøgning på baggrund af ordblindhed eller læsevanskeligheder bliver behandlet efter Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer. Ansøgningen skal være ledsaget af en anbefaling fra læsevejleder.

Anderledes begrundede ansøgninger behandles efter individuelle skøn og skal ledsages af lægefaglig udtalelse der faktuelt og konkret beskriver funktionsnedsættelsen samt lægens konkrete forslag til, hvordan handicapulempen kan afhjælpes i prøvesituationen. Det er altså ikke tilstrækkeligt alene at give dokumentation for, at man har en bestemt diagnose. Dokumentationen skal også være knyttet til ansøgerens nuværende alder og det at man går på en ungdomsuddannelse. Ved funktionsnedsættelser der ikke er varige, vil vi kræve en dokumentation der er aktuel kort før eksamen. En udtalelse fra et tidligere skoleforløb anses ikke for tilstrækkelig dokumentation, men i tilfælde af kronisk sygdom kan samme lægeerklæring anvendes igen ved seneres ansøgninger.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med navn, klasse, skoleår, fag og holdbetegnelser; det skal afleveres på skolens kontor og det skal være ledsaget af skriftlig begrundelse, anbefaling fra læge eller læsevejleder.

Det er elevens ansvar, at ansøgningen omfatter alle de fag, hvor der er behov for særlig afvikling af den afsluttende eksamen og eventuelle termins- og årsprøver, og at ansøgningen er afleveret mindst to måneder før de berørte prøver.

Ansøgningen behandles af rektor eller vicerektor. En bevilling gælder for et år og ansøgeren får en bekræftelse via Lectios beskedservice.

Ansøgningsblanketten opbevares på skolen i hele det skoleår ansøgningen gælder, hvorefter blanketten makuleres. Vedlagte lægeerklæringer opbevares i din sagsmappe, indtil du forlader institutionen, og makuleres derefter.

Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer for forlænget tid til eksamen for elever med ordblindhed eller elever med læse- og stavevanskeligheder.

Det anbefales, at elever med it-startpakke medbringer pc med læse-og stavekompenserende programmer og ekstraudstyr til eksamensforberedelsen til mundtlig eksamen og til skriftlig eksamen (må dog ikke anvendes til delprøver uden hjælpemidler).

Skriftlig eksamen

Ved delprøver uden hjælpemidler gives ikke forlænget tid.

Ved øvrige prøver og delprøver med hjælpemidler forlænges prøvetiden med 1time.

 

Mundtlig eksamen

Der gives ikke forlænget tid til prøver mere end 8 timers forberedelse.

Til øvrige fag hvor der skal læses ukendt tekst og/eller ukendt bilagsmateriale i

forberedelsestiden, gives der 50% ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er på mellem 20 og 60 min

og 1 time ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er 3 timer.