Prøver i 10. klasse

Tilbage

Prøver

Regelgrundlaget fremgår af folkeskolelovens § 19 f og bilag 2 og 3 i prøvebekendtgørelsen.
Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasse-prøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens § 19 f, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver (9. klasse). Om prøverne gælder det, at:

  • en elev kan vælge at kombinere prøverne, så eleven vælger at aflægge 10.-klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre
  • hvis prøven i et fag består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene del og fravælge den anden del
  • eleven kan ligeledes vælge at kombinere niveauerne i fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve.

 

En elev kan kun indstille sig til prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafholdelsen, og en elev kan kun aflægge prøve i et fag én gang i et skoleår.

Indstilling til prøve skal ske inden den 1. december forud for maj/juni prøveterminen.
Folkeskolens afgangsprøver i læsning og retskrivning kan i 10. klasse aflægges hver for sig. Det samme gælder matematiske færdigheder og matematisk problemløsning. I fagene dansk og matematik kan eleven dog ikke kombinere de skriftlige prøver. I faget dansk kan eleven for eksempel ikke aflægge skriftlig prøve i 10. klasse og afgangsprøven i læsning.

Se oversigten over de tilladte hjælpemidler for 10. klasse.

Se oversigten over de tilladte hjælpemidler for 9. klasse.

 

Hvis du er tilmeldt en prøve, skal du møde op til prøven senest 15 min. før dens fastsatte begyndelse.
Hvis du kommer for sent, har du ikke ret til at komme ind til prøven. Du skal da henvende dig på skolens kontor.
Hvis du er syg og dermed forhindret i at møde op til prøven, skal du hurtigst muligt kontakte skolens kontor og meddele din udeblivelse.

Hjælpemidler
Faglærerne orienterer om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag.

Brug af IT
Du har mulighed for at benytte online ordbøger. Det er dog en fordel at have dem på din computer, hvis netadgangen skulle svigte. 
Hvis du benytter din computer og netadgang til utilsigtet kommunikation og anden ikke tilladt aktivitet, vil det medføre bortvisning.

Musik
Du må ikke lytte til musik under prøven.

Telefoner
Du skal aflevere din telefon til de tilsynsførende inden prøvens begyndelse

Regler for adfærd under prøven
Du må på intet tidspunkt søge at opnå kontakt til de andre eksaminander eller udvise forstyrrende adfærd. Du må heller ikke forlade din plads uden en tilsynsførendes tilladelse. Du må ikke forlade prøvelokalet inde for det sidste kvarter af prøvens afvikling. Hvis disse regler ikke overholdes, vil det medføre bortvisning.

Aflevering
Dine prøvebesvarelser skal være forsynet med:

Unilogin-navn
Skolens navn
Prøvens (dvs. fag) art 
Sidenummer og det samlede antal ark i besvarelsen
En tilsynsførendes underskrift