EUD & EUX

Tilbage

Detail-Handel

Grundforløbet består af to dele, der hver varer ca. 20 uger (½ år).

Del 1: GF1
er for elever, der starter direkte eller to år efter 9. eller 10. klasse. Forløbet giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer,
der støtter og giver afklaring omkring valg af uddannelse.

Del 2: GF2
er for alle elever. Forløbet er rettet mod den valgte uddannelse og giver faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Efter endt grundforløb på Struer Statsgymnasium skal du begynde i dit hovedforløb indenfor valgt område.

Hovedforløbet:
veksler mellem skole og praktik. På hovedforløbet tilbyder skolerne fag på forskellige niveauer og talentspor, så alle elever bliver så dygtige som muligt.

GF1
På grundforløbets 1. del er fagene erhvervsfag og almene fag. Du følger en fagretning på 1. del, som leder hen til dit valg af uddannelse. Grundforløbets første 20 uger giver dig indledende og generelle erhvervsfaglige kompetencer samt almene kompetencer. Det bidrager til at støtte og styrke dig i valget af uddannelse. SSG tilbyder en række fagretninger, som du skal vælge imellem på grundforløbets 1. del.

GF2
Grundforløbets sidste 20 uger er specifikt målrettet det hovedforløb, du har valgt.

Undervisningen består af:

 • Uddannelsesspecifikke fag
 • Grundfag og valgfag

Grundfagene bygger oven på fag fra 9. eller 10. klasse og er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. Grundfagene indgår i tæt samspil mellem teori og praksis og i den praksisrelaterede undervisning. Det giver dig bedre mulighed for en eventuel videregående uddannelse.

De uddannelsesspecifikke fag giver faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, du har valgt.

Detail/Handel uddannelsen kan også tages som en EUX.

Hvis du tænker på en detailuddannelse eller handelsuddannelse inden for detail, tøj, mode, trends, skønhed, eller hobby vil EUD Fashion og butiksdrift være noget for dig. Vi går i dybden med tidens tøjmode, designs og trends. Du bliver præsenteret for de vigtigste fagbegreber inden for områderne, så du udvikler et særligt fagsprog.

Du får forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt beklædningsdesign og lærer om de grundlæggende opstillingsprincipper inden for dekoration af butikker, shopper og vinduer. Du lærer om forskellige salgsteknikker og får iværksætteri og dermed viden om start af egen butik. Vi går bag om varebehandling, belysning, farver, skilteskrivning, idélære og den nyeste viden om butiksindretning, mens der arbejdes praktisk med dekoration i egen butik og gennem praktisk arbejde med dekorationer, buketter, varebehandling og de forskellige måder at lave opstillinger i butikken.

En stor del af undervisningen på EUD-Fashion og Butiksdrift er projektarbejde. Projektarbejdet er arbejde i mindre grupper om praktiske opgaver som for eksempel butiksdrift, modeshow, egen kollektion, dekoration og shopdesign. Derforuden tager vi på virksomhedsbesøg og besøger mode messer.

GF1 – Fashion og butiksdrift
Grund- og valgfag:
  • Dansk 
  • Engelsk 
  • Afsætning
  • Erhvervsinformatik 
  • Virksomhedsøkonomi 
  • Idræt
  • Organisation
  • Design
  • Matematik
  • Støttefag

Erhvervsfag

Prøver og eksamen

Fælles standard merkantil

Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest 2 år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2
GF2 – Handel
Grundfag:
  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Idræt
  • Organisation C
  • Design C
  • Matematik
  • Støttefag

Det uddannelsesspecifikke fag:

Fælles standard merkantil

Prøver og eksamen


Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2
GF2 – Detail

Grundfag:

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Idræt
  • Organisation C
  • Design C
  • Matematik
  • Støttefag

Det uddannelsesspecifikke fag:

Fælles standard merkantil

Prøver og eksamen


Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2
Vejledning til ansøgning om anderledes eksamensafvikling

Hvem kan søge? – Hvad kan søges? – Hvordan kan man søge?

I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der afviger fra det normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget tid til skriftlige- og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen.

Ansøgning på baggrund af ordblindhed eller læsevanskeligheder bliver behandlet efter Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer. Ansøgningen skal være ledsaget af en anbefaling fra læsevejleder.

Anderledes begrundede ansøgninger behandles efter individuelle skøn og skal ledsages af lægefaglig udtalelse der faktuelt og konkret beskriver funktionsnedsættelsen samt lægens konkrete forslag til, hvordan handicapulempen kan afhjælpes i prøvesituationen. Det er altså ikke tilstrækkeligt alene at give dokumentation for, at man har en bestemt diagnose. Dokumentationen skal også være knyttet til ansøgerens nuværende alder og det at man går på en ungdomsuddannelse. Ved funktionsnedsættelser der ikke er varige, vil vi kræve en dokumentation der er aktuel kort før eksamen. En udtalelse fra et tidligere skoleforløb anses ikke for tilstrækkelig dokumentation, men i tilfælde af kronisk sygdom kan samme lægeerklæring anvendes igen ved seneres ansøgninger.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med navn, klasse, skoleår, fag og holdbetegnelser; det skal afleveres på skolens kontor og det skal være ledsaget af skriftlig begrundelse, anbefaling fra læge eller læsevejleder.

Det er elevens ansvar, at ansøgningen omfatter alle de fag, hvor der er behov for særlig afvikling af den afsluttende eksamen og eventuelle termins- og årsprøver, og at ansøgningen er afleveret mindst to måneder før de berørte prøver.

Ansøgningen behandles af rektor eller vicerektor. En bevilling gælder for et år og ansøgeren får en bekræftelse via Lectios beskedservice.

Ansøgningsblanketten opbevares på skolen i hele det skoleår ansøgningen gælder, hvorefter blanketten makuleres. Vedlagte lægeerklæringer opbevares i din sagsmappe, indtil du forlader institutionen, og makuleres derefter.

Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer for forlænget tid til eksamen for elever med ordblindhed eller elever med læse- og stavevanskeligheder

Det anbefales, at elever med it-startpakke medbringer pc med læse-og stavekompenserende programmer og ekstraudstyr til eksamensforberedelsen til mundtlig eksamen og til skriftlig eksamen (må dog ikke anvendes til delprøver uden hjælpemidler).

Skriftlig eksamen

Ved delprøver uden hjælpemidler gives ikke forlænget tid.

Ved øvrige prøver og delprøver med hjælpemidler forlænges prøvetiden med 1time.

 

Mundtlig eksamen

Der gives ikke forlænget tid til prøver mere end 8 timers forberedelse.

Til øvrige fag hvor der skal læses ukendt tekst og/eller ukendt bilagsmateriale i

forberedelsestiden, gives der 50% ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er på mellem 20 og 60 min

og 1 time ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er 3 timer.