HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

HF uddannelsens opbygning

HF-uddannelsens opbygning 

I HF er der følgende obligatoriske fag: Dansk, engelsk, idræt, matematik, et kreativt fag: billedkunst, musik, design eller mediefag, samt kultur- og samfundsfaglig fagpakke (KS) og den naturvidenskabelige fagpakke (NF)

I HF er der 2 fagpakker:

NF (Naturvidenskabelig fagpakke), som består af fagene Biologi C, geografi C og kemi C, benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for erkendelse og forståelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.
Fagpakken har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager biologisk, geografisk og kemisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. Fagpakken afsluttes efter 1.år

KS (Kultur- og samfundsvidenskabelig fagpakke), som består af fagene Historie B, Religion C og Samfundsfag C, giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og internationalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder. Fagpakken afsluttes efter 2. år.

Gennem valgfagene kan du tone din HF- uddannelse efter interesser og behov. I løbet af 1. HF skal du vælge 2-4 valgfag.
Du skal mindst vælge:

 • 2 fag på B-niveau eller
 • Engelsk på A-niveau og 1 fag på B-niveau eller
 • Engelsk på A-niveau og 2 fag på C-niveau eller
 • 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau

Introduktionskurset har en samlet varighed af 100 timer og bliver afviklet inden efterårsferien i uge 42. Herefter evalueres forløbet. introduktionskurset er med til at styrke de generelle studiekompetencer i det 2-årige HF. Samlet set skal introduktionskurset være med til at skabe et fælles pædagogisk fundament for den efterfølgende undervisning i fagene.

På Struer Statsgymnasium indeholder introduktionskurset bl,a, følgende elementer:

 • indledende introduktion til fagene
 • indledende screeninger i fagene dansk, engelsk og matematik
 • introduktion til generelle studiemetoder, herunder studiebog og kompetencekatalog jvf. HF-bekendtgørelsens bilag 5
 • introduktion til tutorens opgaver
 • introduktion til forskellige arbejdsmetoder, herunder gruppearbejde og projektorienteret undervisning
 • introduktion til virtuelle studie- og arbejdsmetoder
 • introduktion til mundtlig og skriftlig fremstilling, herunder skriftligt basiskursus
 • diffentierede kurser i matematik,grammatik, læseteknik, IT mm
 • specielle forløb som optakt til SSO og synopsisarbejdsformen

Tutorordning på Struer Statsgymnasium

Alle HF-kursister får fra starten af skoleåret en tutor. Igennem samtaler med tutoren trænes kursisten i at arbejde med egen læringsproces. Det handler om at skabe motivation for fortsat faglig indsats . Den enkelte kursist får igennem samtaler en viden om eget standpunkt og kan derved bedre målrette den faglige indsats. Kursisten får herigennem en støtte til at gennemføre studiet. Hver enkelt elev har en studiebog i Lectio, hvor bl.a. samtalereferaterne lægges.

Faglærernes faglige evaluering af den enkelte elev indgår ligeledes i den enkelte kursists selvevaluering. Der vil typisk være tale om 2-3 samtaler årligt med hver enkelt kursist. Tutorsamtalerne er typisk inddelt i følgende hovedemner: 1HF: indslusning, den enkelte kursist udarbejder i samarbejde med tutoren en studieprofil. Tutoren og kursisten indgår aftaler om indsatsområder, det være sig studietekniske som faglige.

Desuden fungerer tutoren som en slags kontaktlærer for den enkelte kursist.

Her kan du finde forskellige papirer der vedrører de større skriftlige opgaver. VI ANBEFALER DU ANVENDER manual til større skriftlige opgaver: Historieopgave (1hf) og større skriftlig opgave (2hf)

HISTORIEOPGAVE:
Blanket Historieopgave
Tidsplan & Vejledningsplan Historieopgave

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE:
Blanket SSO
Tidsplan SSO
Vejledningsplan SSO

KS – intern faglig prøve

Eleverne trækker en opgave med ukendte bilag, hvorefter de skal udarbejde et kortere skriftligt produkt til brug ved en mundtlig fremlæggelse.

Elever, der ønsker at arbejde sammen, trækker i fællesskab en opgave i grupper på maksimalt tre elever.


Krav til det skriftlige produkt

Det skriftlige produkt skal have et omfang på to til fire sider og skal indeholde:

 • titel
 • en flerfaglig problemformulering
 • oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
 • en behandling af problemstillingerne ud fra:

 

a) den trukne opgaves bilag

b) begreber og viden fra alle tre fag

c) egen indsamlet empiri eller selvfundet supplerende fagligt materiale

? en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen.


Enkeltfaglig prøve

Et af fagene KS-hi, KS-re, KS-sa udtrækkes til den enkeltfaglige prøve

Vejledning til ansøgning om anderledes eksamensafvikling

Hvem kan søge? – Hvad kan søges? – Hvordan kan man søge?

I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der afviger fra det normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget tid til skriftlige- og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen.

Ansøgning på baggrund af ordblindhed eller læsevanskeligheder bliver behandlet efter Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer. Anderledes begrundede ansøgninger behandles efter individuelle skøn.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med navn, klasse, skoleår, fag og holdbetegnelser; det skal afleveres på skolens kontor og det skal være ledsaget af skriftlig begrundelse, anbefaling fra læge eller læsevejleder.

En udtalelse fra et tidligere skoleforløb anses ikke for tilstrækkelig dokumentation, men i tilfælde af kronisk sygdom kan samme lægeerklæring anvendes igen ved seneres ansøgninger.

Det er elevens ansvar, at ansøgningen omfatter alle de fag, hvor der er behov for særlig afvikling af den afsluttende eksamen og eventuelle termins- og årsprøver, og at ansøgningen er afleveret mindst to måneder før de berørte prøver.

Ansøgningen behandles af rektor eller vicerektor. En bevilling gælder for et år og ansøgeren får en bekræftelse via Lectios beskedservice.

Ansøgningsblanketten opbevares på skolen i hele det skoleår ansøgningen gælder, hvorefter blanketten makuleres. Vedlagte lægeerklæringer opbevares i din sagsmappe, indtil du forlader institutionen, og makuleres derefter.

Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer for forlænget tid til eksamen for elever med ordblindhed eller elever med læse- og stavevanskeligheder

Det anbefales, at elever med it-startpakke medbringer pc med læse-og stavekompenserende programmer og ekstraudstyr til eksamensforberedelsen til mundtlig eksamen og til skriftlig eksamen (må dog ikke anvendes til delprøver uden hjælpemidler)

 

 

Skriftlig eksamen

Ved delprøver uden hjælpemidler gives ikke forlænget tid.

Ved øvrige prøver og delprøver med hjælpemidler forlænges prøvetiden med 1time.

 

 

Mundtlig eksamen

Der gives ikke forlænget tid til prøver mere end 8 timers forberedelse.

Til øvrige fag hvor der skal læses ukendt tekst og/eller ukendt bilagsmateriale i

forberedelsestiden, gives der 50% ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er på mellem 20 og 60 min

og 1 time ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er 3 timer.

 

 

Vejledning til ansøgning om anderledes eksamensafvikling

 

Hvem kan søge? – Hvad kan søges? – Hvordan kan man søge?

I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der afviger fra det normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget tid til skriftlige- og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen.

Ansøgning på baggrund af ordblindhed eller læsevanskeligheder bliver behandlet efter Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer. Anderledes begrundede ansøgninger behandles efter individuelle skøn.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med navn, klasse, skoleår, fag og holdbetegnelser; det skal afleveres på skolens kontor og det skal være ledsaget af skriftlig begrundelse, anbefaling fra læge eller læsevejleder.

En udtalelse fra et tidligere skoleforløb anses ikke for tilstrækkelig dokumentation, men i tilfælde af kronisk sygdom kan samme lægeerklæring anvendes igen ved seneres ansøgninger.

Det er elevens ansvar, at ansøgningen omfatter alle de fag, hvor der er behov for særlig afvikling af den afsluttende eksamen og eventuelle termins- og årsprøver, og at ansøgningen er afleveret mindst to måneder før de berørte prøver.

Ansøgningen behandles af rektor eller vicerektor. En bevilling gælder for et år og ansøgeren får en bekræftelse via Lectios beskedservice.

Ansøgningsblanketten opbevares på skolen i hele det skoleår ansøgningen gælder, hvorefter blanketten makuleres. Vedlagte lægeerklæringer opbevares i din sagsmappe, indtil du forlader institutionen, og makuleres derefter.

Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer for forlænget tid til eksamen for elever med ordblindhed eller elever med læse- og stavevanskeligheder

Det anbefales, at elever med it-startpakke medbringer pc med læse-og stavekompenserende programmer og ekstraudstyr til eksamensforberedelsen til mundtlig eksamen og til skriftlig eksamen (må dog ikke anvendes til delprøver uden hjælpemidler)

 

 

Skriftlig eksamen

Ved delprøver uden hjælpemidler gives ikke forlænget tid.

Ved øvrige prøver og delprøver med hjælpemidler forlænges prøvetiden med 1time.

 

 

Mundtlig eksamen

Der gives ikke forlænget tid til prøver mere end 8 timers forberedelse.

Til øvrige fag hvor der skal læses ukendt tekst og/eller ukendt bilagsmateriale i

forberedelsestiden, gives der 50% ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er på mellem 20 og 60 min

og 1 time ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er 3 timer.

 

Ansøgning om forlænget tid pga. læsevanskeligheder (print)

Ansøgning om anden særlig tilrettelæggelse end forlænget tid (print)