HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

HF-uddannelsens opbygning 

I HF er der følgende obligatoriske fag: Dansk, engelsk, idræt, matematik, et kreativt fag: billedkunst, musik, design eller mediefag, samt kultur- og samfundsfaglig fagpakke (KS) og den naturvidenskabelige fagpakke (NF)

I HF er der 2 fagpakker:

NF (Naturvidenskabelig fagpakke), som består af fagene Biologi C, geografi C og kemi C, benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for erkendelse og forståelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.
Fagpakken har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager biologisk, geografisk og kemisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. Fagpakken afsluttes efter 1.år

KS (Kultur- og samfundsvidenskabelig fagpakke), som består af fagene Historie B, Religion C og Samfundsfag C, giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og internationalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder. Fagpakken afsluttes efter 2. år.

Gennem valgfagene kan du tone din HF- uddannelse efter interesser og behov. I løbet af 1. HF skal du vælge 2-4 valgfag.
Du skal mindst vælge:

 • 2 fag på B-niveau eller
 • Engelsk på A-niveau og 1 fag på B-niveau eller
 • Engelsk på A-niveau og 2 fag på C-niveau eller
 • 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau

Introduktionskurset har en samlet varighed af 100 timer og bliver afviklet inden efterårsferien i uge 42. Herefter evalueres forløbet. introduktionskurset er med til at styrke de generelle studiekompetencer i det 2-årige HF. Samlet set skal introduktionskurset være med til at skabe et fælles pædagogisk fundament for den efterfølgende undervisning i fagene.

På Struer Statsgymnasium indeholder introduktionskurset bl,a, følgende elementer:

 • indledende introduktion til fagene
 • indledende screeninger i fagene dansk, engelsk og matematik
 • introduktion til generelle studiemetoder, herunder studiebog og kompetencekatalog jvf. HF-bekendtgørelsens bilag 5
 • introduktion til tutorens opgaver
 • introduktion til forskellige arbejdsmetoder, herunder gruppearbejde og projektorienteret undervisning
 • introduktion til virtuelle studie- og arbejdsmetoder
 • introduktion til mundtlig og skriftlig fremstilling, herunder skriftligt basiskursus
 • diffentierede kurser i matematik,grammatik, læseteknik, IT mm
 • specielle forløb som optakt til SSO og synopsisarbejdsformen

Tutorordning på Struer Statsgymnasium

Alle HF-kursister får fra starten af skoleåret en tutor. Igennem samtaler med tutoren trænes kursisten i at arbejde med egen læringsproces. Det handler om at skabe motivation for fortsat faglig indsats . Den enkelte kursist får igennem samtaler en viden om eget standpunkt og kan derved bedre målrette den faglige indsats. Kursisten får herigennem en støtte til at gennemføre studiet. Hver enkelt elev har en studiebog i Lectio, hvor bl.a. samtalereferaterne lægges.

Faglærernes faglige evaluering af den enkelte elev indgår ligeledes i den enkelte kursists selvevaluering. Der vil typisk være tale om 2-3 samtaler årligt med hver enkelt kursist. Tutorsamtalerne er typisk inddelt i følgende hovedemner: 1HF: indslusning, den enkelte kursist udarbejder i samarbejde med tutoren en studieprofil. Tutoren og kursisten indgår aftaler om indsatsområder, det være sig studietekniske som faglige.

Desuden fungerer tutoren som en slags kontaktlærer for den enkelte kursist.