HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

Historieopgaven i 1. hf- skoleåret 2018-19

Ifølge bekendtgørelsen for hf, så skal du det første år udarbejde en skriftlig historieopgave. I bekendtgørelsen står der følgende om opgaven:

I undervisningen skal der individuelt udarbejdes en historieopgave på mindst fem normalsider á 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Læreren sætter rammen for opgaven. Historieopgaven har som formål at opøve eleverne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger, herunder inddrage de faglige mål og fagets kernestof.

Det skriftlige arbejde i faggruppen skal medvirke til at træne elevernes studieforberedende kompetencer.

Faglige mål med historieopgaven:
Målet med historieopgaven er, at du skal lære at kunne:

  • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
  • demonstrere evne til at planlægge og undersøge faglige problemstillinger samt bruge faglige metoder
  • sætte dig ind i faglige områder og kunne fordybe dig i et emne
  • formidle et historisk emne, anvende faglige begreber og bruge faglig argumentation
  • fremstille en faglig opgavebesvarelse, herunder resume, citatteknik, kildehenvisninger og litteraturliste.
  • arbejde på de tre taksonomiske niveauer:
   • Redegørelse
   • Analyse
   • Vurdering


Optakt til arbejdet med historieopgaven

Dansk- og historie gennemfører et obligatorisk forløb i samspil. Forløbet skal have vægt på fordybelse i et relevant emne (aftales af dansk- og historielærerne for de 2 førsteklasser) samt udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. Forløbet skal have et timeforbrug på mindst 10 klokketimer eller 14 moduler. Som en del af forløbet indgår der også fordybelsestid, hvor eleverne fordyber sig i et emne, mens de arbejder med skriftlige øvelser som understøtter dette arbejde. Forløbet i samspil bruges til at understøtte arbejdet frem mod historieopgaven (og SSO) og er samtidigt et eksempel på hvordan 2 fag meningsfuldt arbejder sammen om et emne. Det kan samtidig anskueliggøre hvordan undersøgelsesproces og skriveproces hænger sammen. Hvordan man får vejledning både af læreren og af andre elever, mens man skriver og hvordan man skriver en faglig opgave med dertil krævet faglig argumentation, dokumentation og formalia.

*Efter opgaveaflevering arbejder danskfaget med et resumè på dansk. Alle elever skal efterfølgende aflevere et resumè på dansk under opgaver i Lectio. Resumeet rettes af dansklærerne og der bruges fordybelsestid. Selve arbejdet med at lære hvordan man skriver et resumè foregår i PT.

Der indgår i SSO’en også et resumè på dansk og vurderes som en del af den samlede karakter.

I løbet af forløbet gennemgås

Blooms taksonomiske model:

Ud fra Blooms model kan man typisk opstille en opgave bestående af tre trin:
1. Redegørelse
2. Analyse
3. Vurdering/diskussion/perspektivering

Danskfaget har fokus på:

– Tekstlæsning i en historisk sammenhæng
– Danskfagets identitet og metode
– Resumé

Historiefaget har fokus på:

 • elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge anvende og vurdere forskelligartet materiale
 • faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.
 • historiefagets identitet og metoder
  • eleverne har 2 puljetimer, hvor de lærer teknisk at opsætte word til opgaveskrivning og hvordan de teknisk indsætter henvisningsnoter i APA-systemet, mens historiefaget har ansvaret for det faglige og indholdsmæssige i brugen af henvisningsnoter og præsentation af APA-systemet.

 

Formelle krav til historieopgaven

Der skal være en forside, en indholdsfortegnelse, en indledning, heri den godkendte problemformulering indeholdende de 3 taksonomiske niveauer. et antal selvskrevne sider, hvor problemformuleringen besvares, en konklusion, en litteraturliste, og der kan være bilag, for eksempel den eller de selvfundne kilder.

I historieopgaven inddrages mindst en selvfundet kilde fra perioden. Det kan f.eks. være en erindring, en øjenvidneskildring, en avisartikel, et dokument eller lignende.

Historieopgaven skal fylde 5-8 selvskrevne sider a 2400 enheder. (Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med til de selvskrevne sider)

Aflevering af opgaven:
Historieopgaven skal afleveres på Lectio under opgaver

Evaluering af opgaven.

Du vil fra din historielærer modtage en skriftlig tilbagemelding på, hvordan din opgave lever op til de krav, der er stillet. Tilbagemeldingen vil også indeholde en anbefaling af, hvad du kan gøre bedre, når du skal udarbejde den større skriftlige opgave(SSO).

Tidsplan:
Mandag d. 20.01.2020
Start på forløb i dansk- og KS- hi (ca. 14. moduler i hvert fag)

Fredag d. 07.02.2020:
Problemformuleringen skal være godkendt
Den selvfundne kilde skal være fundet inden skrivedagene

04.03.2020:
Skrivedage (med tilstedeværelse af historielærere – på skift)
05.03.2018:
Skrivedage (med tilstedeværelse af dansklærere – på skift)
06.03.2020:
Historieopgaven afleveres i lectio senest kl. 09.00

03.06.2020:
Tilbagelevering af Historieopgaven og hver elev modtager et retteark, med angivelse af hvad der kunne være gjort bedre: Der skal være anvisninger på hvordan der fremadrettet kan arbejdes med det. Der indlægges PT til tilbageleveringen.

04.06.2020:
I dansk arbejdes der med udgangspunkt i den afleverede historieopgave på at lave et resumé på dansk (Puljetimer).