HHX - Højere handelseksamen

Tilbage

HHX - Grundforløbet

HH1 – grundforløb (efterår)

Grundforløbet består – ud over de obligatoriske fag – af 2 projekter:

Sprogforløb – Almen sprogforståelse (AP)
Iværksætteri – introduktion til økonomifagene 

Rammen for grundforløbet

Identitet
I grundforløbet sker der et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af virksomhedsøkonomiske, samfundsfaglige/samfundsøkonomiske og humanistiske områder. Der arbejdes med teorier og metoder om individ, virksomhed og samfund i tilknytning til almenmenneskelige spørgsmål og kulturelle, økonomiske og politiske fænomener. En teoretisk- analytisk og en praktisk-virkelighedsnær tilgang fra fagområderne forenes. På tværs af fag stilles stadig dybere spørgsmål, og der reflekteres over svar og argumenter.

Formål
I grundforløbet udfordres elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden og metoder gennem fagligt samarbejde, ligesom deres evne til at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger af almen, økonomisk og samfundsmæssig karakter fremmes. Eleverne udvikler deres evne til at sammenholde viden og metoder fra forskellige fag (transfer), hvilket bidrager til at kvalificere deres valg af studieretning og deres refleksioner over egen studiepraksis.

Formålet med grundforløbet er endvidere at udvikle elevernes forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund og at styrke deres evne til på et fagligt og metodisk grundlag at forholde sig analytisk, reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling og herigennem at udvise forståelse for menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.
Endelig skal grundforløbet medvirke til, at eleverne udvikler deres sproglige og kommunikative indsigt og erfaring samt bevidstgøres om motion og sundheds betydning for fysisk og psykisk velbefindende samt indlæring.

Opsamlende kan man sige, at grundforløbet samlet set skal:

  • give eleverne nogle værktøjer til deres videre uddannelse på hhx
  • give eleverne indblik i, hvad de enkelte studieretninger dækker over og således sætte eleverne i stand til at vælge studieretning
  • gøre eleverne til gymnasieelever

 

Faglige mål
I forbindelse med de enkelte temaforløb er beskrevet en række faglige mål, som eleverne skal nå. Men foruden disse mål skal eleverne desuden blive i stand til at:

  • identificere fagområder i det enkelte fag og identificere, hvordan fagene indholdsmæssigt og metodisk indgår i arbejdet med forskellige problemstillinger og i det faglige samspil, samt hvordan de hver især kan være med til at skabe sammenhæng og overblik.
  • anvende teori og metode på virkelighedsnære problemstillinger.
  • redegøre for, hvad de har lært i arbejdet med en given problemstilling i forhold til de faglige mål.
  • demonstrere praktisk indsigt i fagligt relevante studiemetoder og teknikker, og kunne anvende disse på et elementært niveau.
  • reflektere over forskellige arbejdsformer.

 

Fagligt indhold
I grundforløbet indgår elementer fra det virksomhedsøkonomiske, samfundsfaglige/samfunds- økonomiske såvel som det humanistiske/sproglige område. De enkelte temaforløb har hvert sit fokuspunkt, men der vil i forskelligt omfang blive inddraget dele fra alle områder i alle forløbene.
For nærmere uddybelse se de enkelte temaforløb.

Didaktik
Undervisningen i grundforløbet tilrettelægges som temaer, hvis belysning kræver inddragelse af flere fag og hovedområder. Det gøres klart for eleverne ved begyndelsen af hvert tema, hvad der er dets fokuspunkter og mål. De forskellige temaer giver hver på sin måde anledning til refleksion over kompetencemål samt indholdsmæssige og metodiske problemstillinger. Desuden indgår der i temaforløbene en række fagligt relevante studiemetoder, hvis sigte bl.a. er at udvikle eleverne fra folkeskoleelev til gymnasieelev. Generelt skal temaerne tilskynde til elevernes udvikling af selvstændighed, samarbejdsevne og refleksive tænkning. Arbejdet i grundforløbet veksler mellem praktiske, kreative, innovative processer og teoretiske tilgange. Dette arbejde tilrettelægges med progression og i et samspil mellem fagene.

Arbejdsformer
Med bl.a. elevernes personlige og faglige udvikling for øje byder grundforløbet på en række forskellige arbejdsformer. Valg af arbejdsform sker under hensyn til det pågældende faglige område samt til elevforudsætninger. Der etableres en progression i arbejdsformer fra det mere lærerstyrede til det mere elevstyrede, og således at stadig flere studiemetoder og arbejdsformer tages i brug. Case- og projektorienterede arbejdsformer er gennemgående i forløbene.

Elevernes arbejde omfatter et bredt spektrum af udtryksformer, herunder skriftligt arbejde som en særlig studieforberedende arbejdsform med proces- og produktorienterede skrivninger.
Arbejdet med temaforløbene munder ud i forskellige former for evaluering, der dokumenterer elevernes erhvervede faglige og studiemæssige kompetencer. Eleverne gemmer diverse arbejder i en portfolio, således at en progression i udviklingen af deres faglige og studiemæssige kompetencer gennem grundforløbet kan identificeres ved den endelige evaluering.

Evaluering
I grundforløbet evalueres eleverne ved afslutningen af hvert temaforløb med en test, der prøver det stof, som det enkelte temaforløb har behandlet. Testen rettes af enten eleverne selv i grupper eller af en lærer. Den løbende evaluering skal sikre, at eleverne reflekterer over deres faglige udvikling i sammenhæng med progressionen i fagene og i grundforløbet samt i forhold til deres udvikling fra folkeskoleelev til gymnasieelev. Den skal stimulere den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen.