HHX - Højere handelseksamen

Tilbage

Om uddannelsen

 

Højere handelseksamen (HHX) er en almendannende og studieforberedende uddannelse med en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag.

Uddannelsen varer 3 år og er opdelt i et grundforløb, der fra skoleåret varer 3 måneder, og et studieretningsforløb, der varer 2 år og 7 måneder.

Både på grundforløbet og på studieretningsforløbet bruges en del af uddannelsestiden til studieområdet, der skal give sammenhæng mellem fagene.

På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HHX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau.

På HHX tilrettelægges uddannelsen hos os med udgangspunkt i 4 studieretninger:

 • 2 x økonomi og marked
 • 2 x sprog

Mange af de fag, du får i grundforløbet, kender du i forvejen. Det er bl.a. dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Men du vil også få undervisning i nye fag.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En studieretning består normalt af to fag, der er samlet i en pakke. Når du vælger din studieretning, er du med til at vægte mellem de fag, du gerne vil tone din uddannelse med, fx afsætning, international økonomi eller et fremmedsprog.

Fagene på hhx findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. Der er krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. En samlet hhx består generelt af mellem 12 og 15 fag.

Obligatoriske fag og niveau:

Afsætning – Mindst B
Dansk A
Engelsk A
Erhvervsjura C
2. fremmedsprog begyndersprog* A eller
2. fremmedsprog fortsættersprog** – Mindst B
International økonomi – Mindst B
Matematik – Mindst B
Samfundsfag C
Historie B
Virksomhedsøkonomi – Mindst B
* Fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk
** Fransk og tysk
2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.

HH1 – grundforløb (efterår)

Grundforløbet består – ud over de obligatoriske fag – af 2 projekter:

Sprogforløb – Almen sprogforståelse (AP)
Iværksætteri – introduktion til økonomifagene

Rammen for grundforløbet

Identitet
I grundforløbet sker der et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af virksomhedsøkonomiske, samfundsfaglige/samfundsøkonomiske og humanistiske områder. Der arbejdes med teorier og metoder om individ, virksomhed og samfund i tilknytning til almenmenneskelige spørgsmål og kulturelle, økonomiske og politiske fænomener. En teoretisk- analytisk og en praktisk-virkelighedsnær tilgang fra fagområderne forenes. På tværs af fag stilles stadig dybere spørgsmål, og der reflekteres over svar og argumenter.

Formål
I grundforløbet udfordres elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden og metoder gennem fagligt samarbejde, ligesom deres evne til at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger af almen, økonomisk og samfundsmæssig karakter fremmes. Eleverne udvikler deres evne til at sammenholde viden og metoder fra forskellige fag (transfer), hvilket bidrager til at kvalificere deres valg af studieretning og deres refleksioner over egen studiepraksis.

Formålet med grundforløbet er endvidere at udvikle elevernes forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund og at styrke deres evne til på et fagligt og metodisk grundlag at forholde sig analytisk, reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling og herigennem at udvise forståelse for menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.
Endelig skal grundforløbet medvirke til, at eleverne udvikler deres sproglige og kommunikative indsigt og erfaring samt bevidstgøres om motion og sundheds betydning for fysisk og psykisk velbefindende samt indlæring.

Opsamlende kan man sige, at grundforløbet samlet set skal:

 • give eleverne nogle værktøjer til deres videre uddannelse på hhx
 • give eleverne indblik i, hvad de enkelte studieretninger dækker over og således sætte eleverne i stand til at vælge studieretning

gøre eleverne til gymnasieelever

Faglige mål
I forbindelse med de enkelte temaforløb er beskrevet en række faglige mål, som eleverne skal nå. Men foruden disse mål skal eleverne desuden blive i stand til at:

 • identificere fagområder i det enkelte fag og identificere, hvordan fagene indholdsmæssigt og metodisk indgår i arbejdet med forskellige problemstillinger og i det faglige samspil, samt hvordan de hver især kan være med til at skabe sammenhæng og overblik.
 • anvende teori og metode på virkelighedsnære problemstillinger.
 • redegøre for, hvad de har lært i arbejdet med en given problemstilling i forhold til de faglige mål.
 • demonstrere praktisk indsigt i fagligt relevante studiemetoder og teknikker, og kunne anvende disse på et elementært niveau.

reflektere over forskellige arbejdsformer.

Faglige forløb

I grundforløbet indgår elementer fra det virksomhedsøkonomiske, samfundsfaglige/samfunds- økonomiske såvel som det humanistiske/sproglige område. De enkelte temaforløb har hvert sit fokuspunkt, men der vil i forskelligt omfang blive inddraget dele fra alle områder i alle forløbene.
For nærmere uddybelse se de enkelte temaforløb.

Didaktik

Undervisningen i grundforløbet tilrettelægges som temaer, hvis belysning kræver inddragelse af flere fag og hovedområder. Det gøres klart for eleverne ved begyndelsen af hvert tema, hvad der er dets fokuspunkter og mål. De forskellige temaer giver hver på sin måde anledning til refleksion over kompetancemål samt indholdsmæssige og metodiske problemstillinger. Desuden indgår der i temaforløbene en række fagligt relevante studiemetoder, hvis sigte bl.a. er at udvikle eleverne fra folkeskoleelev til gymnasieelev. Generelt skal temaerne tilskynde til elevernes udvikling af selvstændighed, samarbejdsevne og refleksive tænkning. Arbejdet i grundforløbet veksler mellem praktiske, kreative, innovative processer og teoretiske tilgange. Dette arbejde tilrettelægges med progression og i et samspil mellem fagene.

Arbejdsformer

Med bl.a. elevernes personlige og faglige udvikling for øje byder grundforløbet på en række forskellige arbejdsformer. Valg af arbejdsform sker under hensyn til det pågældende faglige område samt til elevforudsætninger. Der etableres en progression i arbejdsformer fra det mere lærerstyrede til det mere elevstyrede, og således at stadig flere studiemetoder og arbejdsformer tages i brug. Case- og projektorienterede arbejdsformer er gennemgående i forløbene.

Elevernes arbejde omfatter et bredt spektrum af udtryksformer, herunder skriftligt arbejde som en særlig studieforberedende arbejdsform med proces- og produktorienterede skrivninger.
Arbejdet med temaforløbene munder ud i forskellige former for evaluering, der dokumenterer elevernes erhvervede faglige og studiemæssige kompetencer. Eleverne gemmer diverse arbejder i en portfolio, således at en progression i udviklingen af deres faglige og studiemæssige kompetencer gennem grundforløbet kan identificeres ved den endelige evaluering.

Evaluering

I grundforløbet evalueres eleverne ved afslutningen af hvert temaforløb med en test, der prøver det stof, som det enkelte temaforløb har behandlet. Testen rettes af enten eleverne selv i grupper eller af en lærer. Den løbende evaluering skal sikre, at eleverne reflekterer over deres faglige udvikling i sammenhæng med progressionen i fagene og i grundforløbet samt i forhold til deres udvikling fra folkeskoleelev til gymnasieelev. Den skal stimulere den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen.

Her er de studieretninger, du kan vælge imellem fra skoleåret 2020/21
Figuren viser hvilke fag der indgår i de enkelte studieretninger.
 

Skolens samlede valgfagsudbud.

Valgfagene vælges typisk i 2.hhx og gennemføres i 3.hhx

Valgfag for HHX

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Matematik A

Tysk A

Informatik B

Finansiering C

Design C

Psykologi C

Innovation C

Idræt C

Mediefag C

Musik C

Latin C

Filosofi C

Både studieture og ekskursioner af kortere eller længere varighed er en naturlig del af undervisningen på HHX.

Hvert år bliver der planlagt en 5-dages studietur i 2hhx, i uge 40. Turene har de seneste år gået til New York, Barcelona, Rom, London eller Berlin. Skolen har fastsat en maksimal udgift på 4100,00. Dette beløb skal dække rejse, ophold og fagligt program(indgange). Christian Donslund kan dispensere fra beløbsgrænserne i særlige tilfælde.

Samlet udgift til ekskursioner for eleverne

Den samlede udgift til ekskursioner og studierejser i løbet af skoletiden varierer naturligvis noget efter antal aktuelle ekskursioner, men vil for den enkelte elev typisk beløbe sig til maksimalt 7.000,- kroner. Hertil kommer lommepenge samt evt. udgifter i forbindelse med særlige ekskursioner.

Dogmeregler for studieture på SSG

I planlægningen, udviklingen og gennemførelsen af skolens studieture skal følgende søges opfyldt:

 • Studieturen er integreret i tematiske undervisningsforløb før, under og efter turen. Dette kan ske ved, at eleverne arbejder projektorienteret og med efterfølgende aflevering i form af aktiv præsentation (formidling på skolen, aktivitet i lokalsamfundet e.l.)
 • Under turen skal eleverne møde andre unge i en organiseret ramme, det kan fx være møde med en relevant NGO eller andre fremtrædende repræsentanter for civilsamfund (fx kunstnere, forfattere, religiøse ledere, politiske ledere o.l.) eller det kan være ved et aftalt skolebesøg
 • Eleverne skal bidrage i planlægningen af studieturen via beslutning om, – hvilke folk, de gerne vil møde, – hvilke temaer, de vil omkring, samt – kontakt til dem via egne netværk, eller ved i grupper at skulle kontakte dem inden med oplæg til, hvad mødet skal handle om
 • Eleverne skal bidrage til rejsens afvikling ved også at have ansvar for møder
 • To eller flere af møderne/aktiviteterne skal pege direkte ind i elevernes projektarbejde

Den gode studietur:

 • Indeholder møder og oplevelser med unge i destinationslandet fx gennem homestays.
 • Er engagerende og inddrager eleverne i planlægningen.
 • Har et klart formål, en rød tråd idet faglige og et produkt, der kan videreformidle erfaringer og læring fra turen.

Skolens Studie- og ordensregler er naturligvis også gældende på studietur mv.