HHX - Højere handelseksamen

Tilbage

Større Opgaver

Du kan her på siden læse om de forskellige større opgaver som er i HHX.

Ved afslutningen af 1.h skal alle elever lave en større opgave i dansk og/eller historie, som afleveres lige inden ferien. Opgaven kaldes dansk-historie opgaven (DHO).

I 2.semester i 2.h skal alle elever lave en Studieretningsopgave (SRO) i to af deres studieretningsfag, som en forberedelse til SOP-opgaven i 3.h. Opgaven bliver stillet af faglærerne.

I foråret i 3.g skriver alle eleverne så deres SOP-opgave, som er en eksamensopgave som medtæller på eksamensbeviset. Opgaven skal typisk skrives i to fag, hvoraf det ene skal være et studieretningsfag på A-niveau. Det andet fag kan være hvilket som helst fag eleven har haft. Eleven vælger frit hvilket område og emne opgaven skal omhandle og vil løbende få vejledning af de to faglærere. Eleverne har to uger til opgaven, hvor den normale undervisning er aflyst.

Oversigt over større opgaver på hhx: – Dansk / historie opgave (juni – 1.hhx) – SOP (december – 3.hhx)

VEJLEDNING OM STUDIEOMRÅDEPROJEKTET I 3H

Studieområdeprojektet i 3h – 2022-23 tidsplan

I maj/juni

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i elevernes studieretningsprojekt, og der gives en endelig samlet bedømmelse af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation.

VEJLEDNING OM STUDIEOMRÅDEPROJEKTET I 3.h

Download SOP tidsplan 23_24, SOP-vejledning 23_24 og SOP problemformulering

Studieområdeprojektet (SOP) er en eksamens disciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten: 2 – ligesom A-niveau fagene. Der er tale om en individuel opgave.

Udgangspunktet for studieområdeprojektet (SOP) er den enkelte elevs interesse for at fordybe sig i et område, der belyses ved hjælp af to af studieområdets fag. Der skal naturligvis være tale om et område af relevans for uddannelsen og studieområdet, belyst ved en meningsfuld fagkombination. Det er således vigtigt at understrege, at en elev ikke har krav på at skrive om hvad som helst. Udvælgelsen af område og fagkombination for SOP sker derfor i samarbejde med relevante lærere. Lærerne fungerer således som en slags kvalitetssikring af, at den faglige fordybelse kan finde sted i elevens ønskede område og fagkombination. Er dette ikke tilfældet, er det således lærernes ansvar at vejlede eleverne til et andet områdevalg eller en anden fagkombination.

Nedenstående er ment som en række praktiske råd til opgaveskrivningen. Der henvises generelt til HHX-bekendtgørelsens læreplan om studieområdeprojektet og vejledningen hertil, som du kan finde på følgende link:

Vejledningen: HHX – læreplaner 2017 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

FAG OG OMRÅDE

Du vælger selv det fag, du ønsker at skrive projektet i, inden for de givne rammer.

 • Du skal skrive i 2 fag
 • Mindst ét af fagene skal være et studieretningsfag
 • Mindst ét af fagene skal være på A-niveau


Der skal i opgaveformuleringen stilles krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de indgående fag i projektet, og der må ikke indgå stof, som decideret er anvendt i undervisningen, men projektet kan dog godt udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de indgående fag eller i forbindelse hermed.

Du skal nærmere præcisere, hvilket område inden for faget du ønsker at beskæftige dig med. Valget af område skal ske i samråd med faglærerne. Området skal afgrænses, så der kan udformes en titel, som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af opgaver som du tidligere har afleveret og fået rettet, herunder DHO og SRO.

Senest fredag d. 15. december 2023 kl. 12.00 skal du have valgt fag og senest torsdag d. 25. januar 2024 kl. 15 skal du have valgt område (se blanketten).

Det er dit eget ansvar at få afleveret blanketten rettidigt til kontoret. Husk at både du og faglærerne skal have underskrevet valget af fag og område. Husk at udfylde blanketten med blæk/holdbar skrift.

VEJLEDERE:

Eleven har ikke krav på at have sine faglærere som vejledere. I fag, hvor der er mange elever, der skriver studieområdeprojekt, vil vejlederopgaven blive spredt ud på andre faglærere (inden for de relevante fagkombinationer). Der kan derfor være tilfælde, hvor flere elever fra samme klasse har forskellige vejledere, som ikke altid er klassens egne faglærere. Det vil dog kun ske undtagelsesvis.

Eleven har mulighed for at søge vejledning i alle faser af elevens arbejde med studieområdeprojektet. I fordybelsesperioden (undervisningsfri periode) vil der også være mulighed for vejledning. Nærmere retningslinjer herfor meddeles af den enkelte vejleder.

OPGAVEFORMULERING

Efter valg af område og fagkombination, og når elev og vejledere herefter har talt sammen, for i fællesskab at få indkredset emnet inden for området, udarbejder eleverne selvstændigt, men under vejledning fra relevante lærere, et bud på en problemformulering for studieområdeprojektet. Her inddrager eleverne deres erfaringer fra tidligere problemformulerings- og arbejdsprocesser i studieområdet, således at de gennem præcise spørgsmål kan skitsere udgangspunktet for en meningsfuld, sammenhængende og velafgrænset undersøgelse. Eleverne opstiller samtidig et første bud på anvendelse af materialer og metoder til projektet.

Elevens bud på en problemformulering inkl. materialeoversigt og metodeovervejelser forventes at have et samlet omfang af 1-2 normalsider af 2400 anslag og afleveres til vejlederne senest torsdag d. 8 februar 2024.

Den gode opgaveformulering kan karakteriseres ved følgende punkter:
 • Det fremgår tydeligt, hvad der skal undersøges
 • Opgaveformuleringen er konkret og afgrænset
 • Opgaveformuleringen indeholder fagspecifikke, såvel som tværgående faglige krav
 • Opgaveformuleringen indeholder forskellige taksonomiske niveauer
 • Der lægges op til teoriinddragelse og anden faglighed fra de involverede fag
 • Der er mulighed for at demonstrere selvstændighed
 • Der er mulighed for at demonstrere opfyldelse af de faglige mål for studieområdet


Vejlederne udformer herefter opgaveformuleringen og uploader den i Netprøver.dk senest mandag d. 4. marts 2024. Det er med andre ord vejlederne, som i sidste instans formulerer det projekt, eleven skal skrive. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde den endelige besvarelse. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og den skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven.

Flere elever kan godt vælge samme område, men skal i sådanne tilfælde have forskellige titler. Vejlederne i de enkelte fag koordinerer arbejdet, således at to eller flere elever ikke får udleveret samme opgaveformulering.

Opgaveformuleringen er strengt hemmelig indtil torsdag d. 7. marts 2024 kl. 8.00, hvor alle elever kan hente deres opgaveformulering på Netprøver.dk.

SKRIVEPERIODEN

Ved udlevering af opgaveformulering kl. 8.00 torsdag d. 7/3 2024 vil der være mødepligt og I skal deltage i vejledning.

Fra torsdag d. 7. marts 2024 kl. 8.00 til torsdag d. 21. marts 2024 kl. 9.00 har 3.h’erne skriveperiode til studieretningsprojektet. Der er afsat nøjagtig to uger til arbejdet med projektet, hvor der ikke er planlagt anden undervisning i 3.g.

I perioden, hvor du skriver, skal du have mulighed for at komme i kontakt med vejlederne for at få besvaret dels konkrete opgavetekniske spørgsmål, men vejlederne må også gerne læse dele af opgaven igennem og kommentere på det. De må dog ikke give en egentlig vurdering af indholdet i opgaven. Hvis ikke det på forhånd er aftalt mellem dig og dine vejledere, hvordan kontakten kan ske, kan du altid få hjælp gennem skolens administration.

Skolens lokaler, bibliotek og øvrige udstyr vil være til rådighed for dig i de uger, projektet skrives.

OPGAVER I FREMMEDSPROG

Hvis du vælger at skrive et projekt, der involverer et fremmedsprog, skal det udarbejdes på dansk. Det er et krav, at en del af det materiale, eleven anvender er på det pågældende fremmedsprog for at sikre forankring i sprogfaget.

OMFANG

Studieområdeprojektets rapport omfatter følgende elementer: Forside, opgaveformulering, resumé, indholdsfortegnelse, indledning, metodeovervejelser, besvarelse af opgaveformuleringen, konklusion, noter, litteraturliste og evt. bilag. Rapporten skal have et omfang af 15-20 normalsider a 2400 anslag. Heri medregnes ikke forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, bilag og lignende.

Resumeet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Et resume fylder typisk 10-20 linjer og indeholder en præsentation af projektets problemstillinger, de væsentligste resultater og konklusioner. Resumeet placeres normalt inden indholdsfortegnelse og indledning.

Metodeovervejelser indgår som et selvstændigt afsnit, men gerne i forbindelse med indledningen. Her forklarer eleven, hvordan fagene konkret bidrager til besvarelse af opgaveformuleringen, hvilke faglige metoder og tilgange, der benyttes med en argumentation for valget af disse. Noter er en fællesbetegnelse for dokumentationsangivelserne i opgavebesvarelsen, herunder citat-angivelser, henvisende noter (kildehenvisninger) og forklarende noter (de, der uddyber eller forklarer forhold/teori/begreber)(APA).

AFLEVERING

Projektet skal, for at kunne bedømmes, uploades senest torsdag d. 21. marts 2024 kl. 09.00.

Afleveres projektet ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer.

Aflevering sker på Netprøver.dk og det er elevens eget ansvar, at opgaven bliver uploaded til tiden. Alle uploadede opgaver bliver automatisk tjekket for plagiat i Urkund.

Opgaven og eventuelle bilag skal uploades i pdf-format.

SYGDOM

Såfremt du bliver syg i skriveperioden, skal du straks underrette vicerektor og fremskaffe lægeattest.

Vicerektor fastsætter tidspunktet for sygeeksamen for studieretningsprojektet. Eleven skal skrive i samme fag og kan skrive sygeprojektet inden for samme område, men der skal laves en ny opgaveformulering.

DEN MUNDTLIGE EKSAMINATION

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens studieområdeprojekt.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens op til 10 minutter lange præsentation og fremlæggelse af centrale problemstillinger i den skriftlige rapport. Eksaminationen former sig herefter som en samtale mellem eksaminand, eksaminator og evt. censor med udgangspunkt i de faglige mål for studieområdet.

Selve den mundtlige eksamination indledes med eksaminandens præsentation af, hvilke centrale problemstillinger, der er undersøgt i rapporten, hvilke overvejelser der er foretaget om anvendelse af faglige metoder og hvilke perspektiveringsmuligheder undersøgelsen peger på. Det kan anbefales, at den mundtlige præsentation understøttes af en visuel præsentation i elektronisk form, hvor stikord, figurer, billeder og lign. fungerer som supplement. Herefter udvikler eksaminationen sig til en diskussion, hvor censor ofte naturligt vil fungere som en slags med-eksaminator, da eksaminator og censor typisk vil anskue emnet fra hver sin faglige vinkel. Hermed skabes et godt udgangspunkt for at sikre den faglige balance i eksaminationen.

BEDØMMELSE

Projektet sendes til en censor udpeget af Undervisningsministeriet (censor er fra et andet gymnasium). Vejledere og censor fastsætter i fællesskab en samlet karakter for den skriftlige del og den mundtlige eksamination.

NB: Hvis der ved bedømmelsen af en besvarelse opstår formodning om, at en eksaminand

uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, eller hvis det i forbindelse med bedømmelsen af opgaven konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet besvarelsen, og/eller hvis væsentlige dele af den er afskrift fra ikke-angivne kilder, indberettes dette til skolens rektor. Bliver formodningen bekræftet, træffer rektor beslutning om eventuel bortvisning af eksaminanden fra skolen.

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
 • I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
 • Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
 • Faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
 • Anvendelse af relevant materiale
 • Faglig formidling og fremstillingsform

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på
:
 • Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
 • Faglig dybde og selvstændighed
 • Forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
 • Perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
 • Formidling af centrale konklusioner og refleksioner


Bedømmelsen af det samlede studieområdeprojekt er en helhedsvurdering af den skriftlige og mundtlige præstation til sammen.