STX - Studentereksamen

Tilbage

Dansk-Historie opgave

Her på siden finder du relevante papirer vedrørende dansk-historieopgaven.
På SSG skal du skrive opgaven i både dansk og historie, altså tværfagligt.

Rammer og tidsplan for DHO-opgaven

Fra læreplanen:

”I slutningen af 1.g udarbejdes en flerfaglig opgave i dansk og historie. Som optakt til dansk-historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et historisk emne samt elevernes udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. I forløbet skal også indgå et grundlæggende overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark, herunder overvejelser om periodiseringsprincipper.”

 

Forløbet har et omfang på minimum 10 timer i hvert fag.

I dansk-historieforløbet har danskfaget særligt fokus på:

– tekstlæsning i en historisk sammenhæng

– faglig formidling

– danskfagets identitet og metode.

Historiefaget har særligt fokus på:

– elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale

– faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.

– historiefagets identitet og metoder.

Dansk-historielærerne planlægger selv det obligatoriske forløb med start medio marts! – det skal have et omfang af 10 timer dvs. 14 moduler i hvert fag. Der er afsat fordybelsestid til arbejdet med det flerfaglige forløb (4 timers fordybelsestid til hvert fag- gerne opdelt i småopgaver) Der er afsat 20 timers fordybelsestid i alt til dho – altså 10 timer til hvert fag.

På SSG vælger vi at eleverne skriver deres dho med udgangspunkt i det flerfaglige forløb.

 Der afsættes 4 moduler(puljetimer) samlet til arbejdet med de formelle krav og øvelser i opgaveskrivning (faglig skrivning og fagenes metoder osv)

Forløbet afsluttes med arbejdet med dho’en.

Opgaveskriveperioden starter uge 12 i marts og opgaven afleveres mandag d. 11/5-2020 i lectio. Herefter trænes den mundlige evaluering ved at eleverne i grupper fremlægger og kommer med konstruktiv kritik til hinanden. Det skal foregå i uge 21

Den mundtlige årsprøve er placeret i uge 23/24, hvor begge faglærere normalt vil være til stede.
Dansk-historieopgaven afsluttes med en mundtlig evaluering af den afleverede opgave.( årsprøve) Eleven præsenterer her sin opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene. Der gives en samlet fremadrettet evaluering af opgaven og den mundtlige præstation.(formativ evaluering)

”Vejlederne har på forhånd læst opgaven og forberedt enkelte spørgsmål til dele af opgaven, som de ønsker at få uddybet. Derfor kan eleverne med fordel inden fremlæggelsen have trænet det det mundtlige produkt fx ved at eleverne sammen i grupper fremlægger deres væsentlige pointer for hinanden og på den måde er forberedt på at indgå i dialog om deres opgave.” (fra vejledningen)