STX - Studentereksamen

Tilbage

Større opgaver

VEJLEDNING OM STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.G

Download tidsplanenskemaet og vejledning

VEJLEDNING OM STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.G

Studieretningsprojektet er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 2 ligesom A-niveaufagene. Der er tale om en individuel opgave.

Nedenstående er ment som en række praktiske råd til opgaveskrivningen. Der henvises generelt til

STX-bekendtgørelsens læreplan om studieretningsprojektet og vejledningen hertil, som du kan finde på følgende link:

Det er især vigtigt, at du orienterer dig i den nævnte læreplan, hvor både de faglige mål og bedømmelseskriterierne står beskrevet.

FAG, HOVEDFAG OG OMRÅDE

  • Du vælger selv hvilke fag, du ønsker at skrive projektet i og som hovedregel skrives studieretningsprojektet i to fag, hvoraf mindst et fag er på Aniveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Det vil sige, at du kan skrive i et studieretningsfag på A-niveau og hvor det andet fag kan være på enten A-, B- eller C-niveau. Projektets problemstilling behøver ikke have lige stor vægt i forhold til de to anvendte fag.
  • Der gives samtidig mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på Aniveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Vejlederen godkender det enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven. Det er således muligt at skrive opgaven i ét fag på Aniveau, f.eks. historie A, dansk A eller et sprogfag på A-niveau, men selv om opgaven skrives i ét fag skal der indgå brug af flere forskellige metoder.

Der skal i opgaveformuleringen stilles krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de indgående fag i projektet, og der må ikke udelukkende indgå stof, som er anvendt i undervisningen, men projektet må gerne udarbejdes i forlængelse af emner og materialer, der er arbejdet med på klassen.

Du skal nærmere præcisere, hvilket område inden for faget du ønsker at beskæftige dig med. Valget af område skal ske i samråd med faglærerne og du udarbejder under vejledning en problemformulering, og ud fra problemformuleringen udarbejder vejlederne den endelig opgaveformulering.

Senest mandag d.20. januar 2020 skal du have valgt fag og senest mandag d.7. februar 2020 skal du have valgt område (se blanketten).

Det er dit eget ansvar at få afleveret blanketten rettidigt til kontoret. Husk at både du og

faglærerne skal have underskrevet valget af fag og område. Husk at udfylde blanketten med

blæk/holdbar skrift.

Vejledere:

Eleven har ikke krav på at have sine faglærere som vejledere. I fag, hvor der er mange elever, der skriver studieretningsprojekt, vil vejlederopgaven blive delt ud på andre faglærere (inden for de relevante fagkombinationer); der kan derfor være tilfælde, hvor flere elever fra samme klasse har forskellige vejledere, som ikke altid er klassens normale faglærer.

Eleven skal have mulighed for at søge vejledning i selve skriveperioden, og det er således tilladt at der foregår vejledning i selve skriveperioden. Nærmere retningslinjer herom meddeles af vejlederne.

OPGAVEFORMULERING

Når fag og område er valgt, og når elev og vejledere herefter har talt sammen for i fællesskab at få

indkredset emnet inden for området, udformer eleven en problemformulering og ud fra den laver vejlederne opgaveformuleringen. Det er med andre ord vejlederne, som i sidste instans formulerer det projekt, som du skal skrive. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde den endelige besvarelse. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset, og den skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af dig.

Flere elever kan godt vælge samme område, men skal i sådanne tilfælde have forskellige opgaveformuleringer. Vejlederne i de enkelte fag koordinerer arbejdet, således at to eller flere elever ikke får udleveret samme opgaveformulering.

Opgaveformuleringen er strengt hemmelig indtil fredag d. 13. marts 2020 kl. 9.00, hvor alle elever kan hente deres opgaveformulering på Netprøver.dk ved at logge ind med deres UniC password.

SKRIVEPERIODEN

Fra fredag d. 13. marts 2018 kl. 9.00 til fredag d. 27 marts 2018 kl. 9.00 har 3.g’erne skriveperiode til studieretningsprojektet. Der er afsat nøjagtig to uger til arbejdet med projektet, hvor der ikke er planlagt anden undervisning i 3.g.

I perioden, hvor du skriver, skal du have mulighed for at komme i kontakt med vejlederne for at få besvaret dels konkrete opgavetekniske spørgsmål, men vejlederne må også gerne læse dele af opgaven igennem og kommentere på det. De må dog ikke give en egentlig vurdering af indholdet i opgaven. Hvis ikke det på forhånd er aftalt mellem dig og dine vejledere, hvordan kontakten kan ske, kan du altid få hjælp gennem skolens administration.

Skolens lokaler, bibliotek og øvrige udstyr vil være til rådighed for dig i de uger, projektet skrives.

Laboratorier og andre særlige faciliteter vil være til rådighed i passende omfang, og i eksperimentelle fag vil en af fagets lærere efter aftale være til stede for at kunne give praktiske råd og vejledning i korrekt anvendelse af apparaturer mv.

OPGAVER I FREMMEDSPROG

Hvis du vælger at skrive et projekt, der involverer et fremmedsprog, skal det udarbejdes på dansk.

RESUME PÅ DANSK

Projektet skal indeholde et kort resume af projektets hovedindhold på dansk (10-15 linjer). Evt. udeladelse af resumeet trækker meget ned i den samlede bedømmelse.

OMFANG

Besvarelsens udarbejdes på dansk og besvarelsens omfang bør medmindre andet angives i opgaveformuleringen have et omfang på 15-20 sider (printede A4-siders egentlig tekst, skriftstørrelse 12 og 1½ linjeafstand). Indholdsfortegnelse, resume, noter, litteraturlister, grafer og tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes normalt ikke heri. For nærmere afklaring af projektets omfang, henvises til vejlederne.

AFLEVERING

Projektet skal, for at kunne bedømmes, uploades senest fredag d. 27. marts 2020 kl. 9.00.

Afleveres opgaven ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer.

Aflevering sker på Netprøver.dk og det er elevens eget ansvar at opgaven bliver uploaded til tiden. Alle uploadede opgaver bliver automatisk tjekket for plagiat i Urkund.

BEDØMMELSE

Projektet bedømmes af en af vejlederne og en censor udpeget af Undervisningsministeriet således at de dækker begge fag. Opgaven kommer til at ligge til grund for den mundtlige eksamen, som finder sted i maj/juni. Den endelige karakter fastlægges først efter den mundtlige eksamen, og vil være en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen.

NB: Hvis der ved bedømmelsen af en besvarelse opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig hjælp, eller hvis det i forbindelse med bedømmelsen af opgaven konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet besvarelsen, og/eller hvis væsentlige dele af den er afskrift fra ikke-angivne kilder, indberettes dette til skolens rektor. Bliver formodningen bekræftet, træffer rektor beslutning om eventuel bortvisning af eksaminanden fra skolen eller der gives karakteren -3.

SYGDOM

Såfremt du bliver syg i skriveperioden, skal du straks underrette rektor og fremskaffe lægeattest.

Rektor fastsætter tidspunktet for sygeeksamen for studieretningsprojektet (sandsynligvis i forbindelse med en ferie i forårssemestret). Eleven skal skrive i samme fag og kan skrive sygeprojektet inden for samme område, men der skal laves en ny opgaveformulering.

august 2019

Majken Miller/Søren Smith