STX - Studentereksamen

Tilbage

Større opgaver

Du kan her på siden læse om de forskellige større opgaver som er i STX.

Ved afslutningen af 1.g skal alle elever lave en større opgave i dansk og/eller historie, som afleveres lige inden ferien. Opgaven kaldes dansk-historie opgaven (DHO).

I 2.semester i 2.g skal alle elever lave en Studieretningsopgave (SRO) i to af deres studieretningsfag, som en forberedelse til SRP-opgaven i 3.g. Opgaven bliver stillet af faglærerne.

I foråret i 3.g skriver alle eleverne så deres SRP-opgave, som er en eksamensopgave som medtæller på eksamensbeviset. Opgaven skal typisk skrives i to fag, hvoraf det ene skal være et studieretningsfag på A-niveau. Det andet fag kan være hvilket som helst fag eleven har haft. Eleven vælger frit hvilket område og emne opgaven skal omhandle og vil løbende få vejledning af de to faglærere. Eleverne har to uger til opgaven, hvor den normale undervisning er aflyst.

Her på siden finder du relevant papirer vedrørende dansk-historieopgaven.
På SSG skal du skrive opgaven i både dansk og historie, altså tværfagligt.

Rammer og tidsplan for DHO-opgaven

Fra læreplanen:

”Jeg slutner af 1.g udarbejdes og flere opgaver i dansk og historie . Som optakt til dansk-historieopgaven gennemført og obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et historisk emne samt elevernes udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. Jeg forløbet skal også indgå og grundlæggende overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark, herunder overvejelser om periodiseringsprincipper.

Forløbet har et omfang på minimum 10 timer i hvert fag.

I dansk-historieforløbet har danskfaget særligt fokus på:

– tekstlæsning i en historisk sammenhæng

– faglig formidling

– danskfagets identitet og metode.

Historiefaget har særligt fokus på:

– elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og læse forskelligartet materiale

– faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer mv

– historiefagets identitet og metoder.

Dansk-historielærerne planlægger selv det obligatoriske forløb med start medio marts! – det skal have et omfang af 10 timer din 14 moduler i hvert fag. Der er afsat fordybelsestid til arbejdet med det flerfaglige forløb (4 timere fordybelsestid til hvert fag- gerne opdelt i småopgaver) Der er afsat 20 timere fordybelsestid i alt til dho – altså 10 timer til hvert fag.

På SSG vælger vi at eleverne skriver deres dho med udgangspunkt i det flerfaglige forløb .

 Der afsættes 4 moduler (puljetimer) samlet til arbejdet med de formelle krav og øvelser i opgaveskrivning (faglig skrivning og fagenes metoder osv.)

Forløbet afsluttes med arbejdet med dho’en.

Opgaveskriveperioden starter uge 12 i marts og opgaven afleveres mandag d. 11 / 5-2020 i lectio. Herefter trænes den mundlige evaluering ved at eleverne i grupper fremlægger og kommer med konstruktiv kritik til hinanden. Det skal foregå i uge 21

Den mundtlige årsprøve er placeret i uge 23/24, hvor begge faglærere normalt vil være til stede.
Dansk-historieopgaven afsluttes med en mundtlig evaluering af den afleverede opgave. (Årsprøve) Elleve præsenterer hendes synd opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodisk forskelle og ligheder mellem fagene. Der giver en samlet fremadrettet evaluering af opgaven og den mundtlige præstation. (Formativ evaluering)

”Vejlederne har på forhånd læst opgaven og forberedt enkelte spørgsmål til dele af opgaven, som de ønsker at få uddybet. Derfor kan eleverne med fordel inden fremlæggelsen have trænet det det mundtlige produkt fx ved at eleverne sammen i grupper fremlægger deres væsentlige pointer for hinanden og på den måde, der er forberedt på at indgå i dialog om deres opgave . (Fra vejledningen)

SRO-plan for 2stx i skoleåret 2021-22

Tidsplan:

Uge 50/51:

Eleverne arbejder i fagtimerne med et fælles tema, som besluttes på klassemøde i august måned. Lærerne er selv opmærksomme på at de har det passende antal lektioner i skema.

Uge 2: tirsdag – 2 lektioner, hvor eleverne lærer at lave en problemformulering: Eleverne sidder gruppevis og arbejder med at formulere opgaveformuleringer (fælles ½ times indledning, derefter i grupper). Derefter præsenterer lærerne deres opgaveformulering, som eleverne sammenligner med de forslag de er kommet frem til. Det er lærernes opgaveformulering, som bliver den endelige opgave.

UGE 2: torsdag – eleverne afleverer seddel på valg af opgave. Vejlederne er som udgangspunkt klassens egne faglærere.

Uge 3: Der vejledes i timerne efter behov

Uge 4: Der vejledes i timerne efter behov

Uge 5: ½ SRO vejledningsdag

Uge 6: Skrivedage 8-9-10/2-2022. Aflevering fredag d. 11/2.22 kl. 8.00- opgaven afleveres i lectio, og den kontrolleres for plagiat

Uge 8: 2 lektioner, hvor eleverne arbejder med talepapir (fælles ½ times indledning, derefter arbejdes der individuelt – vejlederne kommer forbi og svarer på spørgsmål vedrørende talepapiret – tidspunkt planlægges af faglærere)

Uge 9: mundtlig fremlæggelse og intern prøve (vejlederne). Kontoret kan hjælpe med udarbejdelse af plan for dette.

VEJLEDNING OM STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.G

Download tidsplanenskemaet  og vejledning

VEJLEDNING OM STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.G
Studieretningsprojektet er en eksamens disciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 2 ligesom A-niveau fagene. Der er tale om en individuel opgave.

Nedenstående er ment som en række praktiske råd til opgaveskrivningen. Der henvises generelt til

STX-bekendtgørelsens læreplan om studieretningsprojektet og vejledningen hertil, som du kan finde på følgende link:


Det er specielt nødvendigt, at du orienterer dig i den nævnte søgning læreplan, hvor både de faglige mål og bedømmelseskriterierne står beskrevet.

FAG, HOVEDFAG OG OMRÅDE
  • Du vælger selv hvilke fag, du ønsker at skrive projektet i og som hovedregel skrives studieretningsprojektet i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Det vil sige, at du kan skrive i et studieretningsfag på A-niveau og hvor det andet fag kan være på enten A-, B- eller C-niveau. Projektets problemstilling behøver ikke have lige stor vægt i forhold til de til anvendte fag.
  • Der giver samtidig mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun et fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Vejlederen godkender det enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med elleve. Det er således muligt at skrive opgaven i et fag på A-niveau, f.eks. historie A, dansk A eller et sprogfag på A-niveau, men selv om opgaven skrives i et fag skal der indgå brug af flere forskellige metoder.


Der skal i opgaveformuleringen stilles krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de indgående fag i projektet, og der må ikke udelukkende indgå stof, som er anvendt i undervisningen, men projektet må gerne udarbejdes i forlængelse af emner og materialer, der er arbejdet med på klassen.

Du skal nærmere præcisere, hvilket område inden for faget du ønsker at beskæftige dig med. Valget af område skal ske i samråd med faglærerne og du udarbejder under vejledning en problemformulering, og ud fra problemformuleringen udarbejder vejlederne den endelig opgaveformulering.

Senest mandag d. 18. januar 2021 kl. 15.00 skal du have valgt fag og senest mandag d. 8. februar 2021 kl. 15.00  skal du have valgt område (se blanketten).

Det er dit eget ansvar at få afleveret blanketten rettidigt til kontoret. Husk at både du og faglærerne skal have underskrevet valget af fag og område. Husk at udfylde blanketten med blæk / holdbar skrift.

VEJLEDERE
Eleven har ikke krav på at have sine faglærere som vejledere. I fag, hvor der er mange elever, der skriver studieretningsprojekt, vil vejlederopgaven blive delt ud på andre faglærere (inden for de relevante fagkombinationer); der kan derfor være tilfældet, hvor flere elever fra samme klasse har forskellige vejledere, som ikke altid er klassiske normale faglærer.

Eleven skal have mulighed for at søge vejledning i selve skriveperioden, og det er således tilladt at der foregår vejledning i selve skriveperioden. Nærmere retningslinjer herom meddeles af vejlederne.

OPGAVEFORMULERING
Efter valg af område og fagkombination, og når elev og vejledere herefter har talt sammen, for i fællesskab at få indkredset emnet inden for området, udarbejder eleverne selvstændigt, men under vejledning fra relevante lærere, et bud på en problemformulering for studieområdeprojektet. Hendes inddrager eleverne deres erfaringer fra tidligere problemformulerings- og arbejdsprocesser i studieområdet, således at de gennem præcise spørgsmål kan skitsere udgangspunktet for en meningsfuld, sammenhængende og velafgrænset undersøgelse. Eleverne opstiller samtidig og første bud på anvendelsen af ​​materialer og metoder til projektet.

Elevens bud på en problemformulering inkl. materiale oversigt og metodeovervejelser forventes at have et samlet omfang af 1-2 normalsider af 2400 anslag og afleveret til vejlederne senest mandag d. 22. februar 2021 .

Efter at eleverne har afleveret deres bud på en problemformulering til projektet, skær der som udgangspunkt ingen yderligere drøftelse af denne mellem elev og vejledere.

Vejlederne udformer herefter opgaveformuleringen og uploader den i netprøver.dk senest mandag den 1. marts 2021 . Det er med andre ord vejlederne, som i sidste instans formulerer det projekt, elleve skal skrive. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde den endelige besvarelse. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og den skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af elleve.

Flere elever kan vælges område, men skal bruges nogle tilfælde har forskellige titler. Vejlederne i de enkelte fag koordinerer arbejdet, således at to eller flere elever ikke får udleveret samme opgaveformulering.

Opgaveformuleringen er strengt hemmelig indtil torsdag d. 11. marts 2021 kl. 8.00 , hvor alle elever kan hente deres opgaveformulering på Netprøver.dk ved at logge ind med deres Uni-C-adgangskode.

SKRIVEPERIODEN
Ved udlevering af opgaveformulering kl. 8.00 torsdag den 11/3 vil der være mødepligt og I skal deltage i vejledningen frem til kl. 9.30. Resten af ​​denne torsdag vil der være almindelig undervisning.

Fra fredag ​​den 12. marts 2021 kl. 9.00 til fredag ​​d. 26. marts 2021 kl. 9.00 har 3.g’erne skriveperiode til studieretningsprojektet. Der er afsat nøjagtig ti uger til arbejdet med projektet, hvor der ikke er planlagt anden undervisning i 3.g.

I perioden, hvor du skriver, skal du have mulighed for at komme i kontakt med vejlederne for at få besvaret dels konkret opgavetekniske spørgsmål, men vejlederne må også gerne læse dele af opgaven igennem og kommentere på det. De må dog ikke give en egentlig vurdering af indholdet i opgaven. Hvis ikke det på forhånd er aftalt mellem dig og din vejledere, hvordan kontakt kan ske, kan du altid få hjælp gennem skolens administration.

Skolens lokaler, bibliotek og øvrige udstyr vil være til rådighed for dig i de uger, projektet skrives.

Laboratorier og andre specielle faciliteter vil være til rådighed i passende omfang, og jeg eksperimentelle fag vil en af ​​fagets lærere efter aftale være til stede for at kunne give praktisk råd og vejledning i korrekt anvendelse af apparaturer mv.

OPGAVER I FREMMEDSPROG
Hvis du vælger at skrive et projekt, der involverer et fremmedsprog, skal det udarbejdes på dansk.

RESUMER PÅ DANSK
Projektet skal indeholde et kort CV af projektets hovedindhold på dansk (10-15 linjer). Evt. udeladelse af resumeet trækker meget ned i den samlede bedømmelse. Genoptag tæller med i opgavens omfang.

OMFANG
Besvarelsens udarbejdes på dansk og besvarelsens omfang bør medmindre andet angives i opgaveformuleringen har et omfang på 15-20 normalsider en 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum, brug skrift størrelse 12 og 1½ linjeafstand). Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer og tabeller samt mulig illustrationer og tekstbilag medregnes normalt ikke heri. For nærmere afklaring af projektets omfang, henvises til vejlederne.

AFLEVERING
Projektet SKAL, for at kunne bedømmes, uploades senest fredag ​​d. 26. marts 2021 kl. 9.00 .

Afleveres opgaven ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømme, og du vil ikke kunne stille til eksamen til sommeren.

Aflevering sker på Netprøver.dk og det er elevens eget ansvar at opgaven bliver uploadet til tiden. Alle uploadede opgaver bliver automatisk tjekket til plagiat i Urkund.

BEDØMMELSE
Projektet vurderede af en af ​​vejlederne og en censur udpeget af Undervisningsministeriet således at de dækker begge fag. Opgaven kommer til at ligge til grund for den mundtlige eksamen, som finder sted i maj / juni. Den endelige karakter fastlægges først efter den mundtlige eksamen, og vil være en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen.

NB: Hvis der ved bedømmelsen af ​​en besvarelse opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig hjælp, eller hvis det i forbindelse med bedømmelsen af ​​opgaven konstateres, at elleve ikke selv har udarbejdet besvarelsen, og / eller hvis væsentlige dele af den er afskrift fra ikke-angivne kilder, indberettes dette til skolens rektor. Bliver formodningen bekræftet, træffer rektor beslutning om eventuel bortvisning af eksaminanden fra skolen eller der giver karakteren -3.

Hvad gør man, hvis en elev har afleveret et blankt eller næsten blankt skriftligt produkt?
Hvis elevens skriftlige produkt ikke er oprettet læreplanens krav, kan det ikke antages som eksaminationsgrundlag, og elleve kan derfor ikke deltage i den mundtlige del af prøven.
Derfor vil en helhedsvurdering ikke kunne resultere i, når prøven er bedst, og prøven må nødvendigvis vurderes til karakteren -3.

SYGDOM
Såfremt du bliver syg i skriveperioden, skal du straks underrette rektor og fremskaffe lægeattest.

Rektor fastholder tidspunktet for sygeeksamen for studieretningsprojektet (sandsynligvis i forbindelse med en ferie i forårssemestret). Eleven skal skrive i samme fag og kan skrive sygeprojektet inden for samme område, men der skal laves og ny opgaveformulering.

Løfter problemformulering i forbindelse med SRP-opgaven.
Det er et krav, at elleve laver en problemformulering, som ligger til grund for at vejlederne kan stille og opgaveformulering, dvs. at man ikke kan komme til eksamen uden at have afleveret en problemformulering. Ofte vil opgaveformuleringen ligger tæt på ad elevens problemformulering, men der er samtidig krav om, at opgaveformuleringen skal give mulighed for faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over undervisningen i mindst ét ​​af projektets fag samt skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med elleve under vejledningen.

Elever, der har valgt samme område, skal udarbejde forskellige problemformuleringer og skal have udleveret forskellige opgaveformuleringer.

Problemformuleringen skal ikke afsnittes sammen med den skriftlige opgave og indgår ikke som en del af vurderinger.

Hvad er en problemformulering?
Problemformuleringen konkretiserer og afgrænser i kort form den faglige problemstilling. Problemformulering udarbejdet af elleve og skal angive:

1) hvad der skal undersøges og analyseres

2) hvilke materialer, der tænkes inddraget

3) hvilke faglige metoder, der forventes benyttet.

Problemformulering er elevens bud på fremgangsmåde og struktur for opgaven. Den skal være tilgængelig detaljeret til, at vejlederne kan udarbejde projektets opgaveformulering.

/ okt 2020/ C Donslund