EUX

Tilbage

2. EUX

Et eux-forløb kan vælges for alle de merkantile uddannelser og består af et grundforløb, et studiekompetencegivende forløb og et hovedforløb.

Grundforløbet 

Grundforløbet er delt op i to dele af hver 20 ugers varighed. Grundforløbet har samme varighed som grundforløb i ordinære erhvervsuddannelser.

Grundforløbet indeholder (ud over indholdet i de ordinære uddannelser) 8 grundfag på C-niveau. Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, informationsteknologi, erhvervsøkonomi og organisation indgår i alle eux-forløb. Derudover undervises i afsætning og finansiering på niveau C – afhængig af relevansen i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse.

Studiekompetencegivende forløb (2.eux)

Det studiekompetencegivende forløb har en varighed på et år. 

Forløbet indeholder en række fag og niveauer m.v. på gymnasialt niveau. Dansk A, engelsk B og informationsteknologi B indgår i alle eux-forløb. Derudover indgår der en række gymnasiale fag, som er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse. Det er på Struer Statsgymnasium: matematik B, virksomhedsøkonomi B, erhvervsret C, Afsætning B. Endelig indgår der en større skriftlig opgave samt et eksamensprojekt.

Merkantile uddannelser med eux

I bekendtgørelsen er uddannelsens indhold, opbygning og faglige mål beskrevet. To uddannelser (kontor med specialer og finansuddannelsen) kan du kun gennemføre som eux-forløb, medmindre du har gennemført en gymnasial uddannelse.

Link til bekendtgørelsen: https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eux/uddannelser-med-eux-merkantil

Erhvervsområdeprojektet


EOP-VEJLEDNING i 2. eux 2020-2021
EOP 2020-21
EOP 20-21 valg af fag og område til kontoret

Erhvervsområdeprojektet i 2.eux – 2020-21

Tidsplan

I uge 50 – 2020

Administrationen orienterer om EOP og udleverer en generel vejledning om erhvervsområdeprojektet samt en valgblanket.

Eleverne vælger – i samråd med faglærerne – fag og det område, hvori projektet ønskes udarbejdet.


Senest mandag d. 18.01.2021 kl. 15

Eleverne afleverer blanket med de valgte fag på kontoret.

Bemærk: Blanketten skal udfyldes med blæk/holdbar skrift.

Skolen udpeger elevernes vejledere.


Senest mandag d. 08.02.2021 kl. 15

Eleverne afleverer blanket med valg af område på kontoret.

Bemærk: Blanketten skal udfyldes med blæk/holdbar skrift.


Senest mandag d. 22.02.2021

Eleverne afleverer blanket til vejlederne med deres udkast til en problemformulering, som vejlederne bruger til at lave den endelig opgaveformulering.


Senest mandag d. 01.03.2021

Vejleder afleverer opgaveformulering i Netprøver.


Onsdag d. 10.03.2021 kl. 08.00
:

Udlevering af opgaveformulering sker ved at eleverne henter opgaveformuleringen i Netprøver. Der er mødepligt kl. 8.00 og der vejledes om opgaveformuleringen frem til 9.30. Resten af denne onsdag og hele torsdagen er der almindelig undervisning.


Fredag d. 12.03.2021 kl. 09.00 til fredag den 26.3.2021 kl. 09.00
:

I denne skriveperiode er der ingen anden undervisning, men der vil være obligatoriske vejledningsrunder med vejlederne i et opgaveværksted – se Lectio.


Senest fredag d. 26.03. 2021 kl. 09.00
:

Opgaveaflevering sker ved at uploade opgaven i Netprøver. Opgaven tjekkes af Urkund gennem Netprøver. (NB. opgaven skal være uploadet kl. 9.00). Husk bilag.


I maj/juni

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i elevernes erhvervsområdeprojekt, og der gives en endelig samlet bedømmelse af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation.

/Christian Donslund