HF - Højere forberedelseseksamen

Tilbage

Opgaver og eksamen

KS – praktikant faglig prøve

Eleverne trækker en opgave med ukendte bilag, hvorefter de skal udarbejde et kortere skriftligt produkt til brug ved en mundtlig fremlæggelse.

Elever, der ønsker at arbejde sammen, trækker i fællesskab og opgave i grupper på maksimalt tre elever.

 

Krav til det skriftlige produkt

Det skriftlige produkt skal have et omfang på to til fire sider og skal indeholde:

 • titel
 • en flerfaglig problemformulering
 • oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
 • en behandling af problemstillingerne fra:

a) den trukne opgaves bilag

b) begreber og viden fra alle tre fag

c) egen indsamlet empiri eller selvfundet supplerende fagligt materiale

? en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen.

 

Enkeltfaglig prøve

Et af fagene KS-hi, KS-re, KS-sa udtrækkes til den enkeltfaglige prøve.

 

…Kommer snart..

Studievejledningen – gode råd til eksamen

 • en presset situation som så mange andre. Tænk på, at du har oplevet den mange gange og vil komme til det igen og igen og igen.
 • karaktererne er ofte de samme som til daglig.

 

Nervøsitet

 • som udgangspunkt en god ting. Genererer ekstra energi, ruster kroppen til en ekstraordinær indsats.
 • kan være negativ. Kroppen er i alarmberedskab. Hvis angsten tager over, er det ødelæggende for præstationen.

 

Eksamensplan

 • gør det uoverskuelige overskueligt.
 • del stoffet i mindre dele, lav eksamensnotater.
 • lav en kontrakt der er realistisk.
 • læs i kortere perioder. Beløn dig selv.
 • følg din sædvanlige rytme.
 • læs når du er oplagt (find ud af hvornår du læser bedst).
 • sov nok, hold ordentlig fri, spis sundt, drik meget – vand.
 • ingen distraherende momenter (høj musik mm.).
 • ved f.eks. sprog: læs højt, tal højt. Væn jer til at høre jer selv tale.
 • Se fremad – det er kun en overgang. Du kommer til at have masser af eksamener i dit liv.
 • Giv ikke op. Giv ikke slip. Snak med kammeraterne. Hvis du mister overblikket, kontakt studievejledningen ASAP.

 

Skriftlig eksamen

 • læs gamle opgaver igennem inkl. rettelser, kommentarer mm. Hvilke fejltyper plejer du at lave? Læs evt. hjælpe-ark fra læreren igennem dagen inden.
 • læs opgaven grundigt. Disponér tiden.
 • tag udgangspunkt i det, du kan og gå i gang.
 • Markér de steder du vil vende tilbage med f.eks. fed.
 • Sørg for, at der er tid til at læse korrektur.

 

Mundtlig eksamen

Forberedelse:

 • hav orden i dine notater (til forberedelsen).
 • hav en plan parat mht. forberedelsen (hvad vil du bruge tiden til?)
 • vær sikker på, at du forstår opgaven, inden du går ind til forberedelsen.
 • lav en disposition for din fremlægning.

 

24-timers prøve forberedelse:

 • udnyt at du har 24 timer.
 • hvis det er nødvendigt, så snak med kammerater.
 • vær velforberedt.
 • træn stoffet igennem mange gange.
 • udarbejd en velovervejet disposition.

 

Eksamen:

 • tag initiativet, virk overbevisende.
 • fremlæg din disposition og følg den.
 • forvent at eksaminator stiller spørgsmål (det skal han / hun).
 • forvent at censor tager notater under eksamen (det skal han / hun).
 • få en ordentlig grundgrund for karakteren. Lær af det!

Download jægerpilot Søren Sørensens foredrag om at præstere under pres.

Praktisk information til eleverne i forbindelse med skriftlig eksamen, terminsprøver og årsprøver

Generel information:

 • I skal møde SENEST 20 min. før start. Jeres navne står på bordet og hallen åbnes kl. 7.55.
 • Det trådløse netværk skal ikke deaktiveres under eksamen, da I så ikke kan komme på Netprøver og bruge de fælles ordbøger.
 • På SSG skal der bruges ExamCookie ved alle skriftlige prøver og eksaminer til monitorering. Elevinformation vedr. ExamCookie (pdf)
 • HUSK at det er jeres eget ansvar at medbringe de hjælpemidler I har brug for – noter, bøger mm.
 • Mobiltelefon må ikke medbringes til eksamen. Kan evt. afleveres til tilsynet lige inden eksamen.
 • Der må lyttes til musik som er på jeres C-drev på computeren. Jeres høretelefoner skal være af en sådan art, at andre ikke vil kunne høre musikken. Der må ikke spilles computerspil på computeren under eksamen.
 • Under prøven skal der være fuldstændig ro. Hvis I ønsker pause under eksamen skal I række hånden op og en tilsynsførende vil følge jer ud. Ønsker I mere papir rækkes hånden op og en tilsynsførende vil henvende sig. Det er ikke muligt at komme ud at ryge i løbet af de skriftlige prøver.
 • Ved eksamensstart skal I tjekke, at det er den korrekte opgave I henter i Netprøver.
 • Kommer I for sent til prøven, skal I have tilladelse af vicerektor eller vicerektors stedfortræder til at måtte deltage i prøven. Bliver I syge og ikke kan komme, skal I ringe til skolen tidligt om morgenen og meddele det (tlf. 97854300). I skal så senere op til en sygeeksamen eller sygeårsprøve.
 • Alle skriftlige prøver til eksamen uploades i Netprøver og opgaverne hentes også her. Til terminsprøver og årsprøver afleveres besvarelserne i Lectio under opgaver. Husk at alt der uploades til Netprøver skal uploades som en PDF-fil.
 • Ved afleveringer i Netprøver (eksamen) må I ikke skrive jeres navn på selve opgaven (anonymitet) 

Praktiske oplysninger om selve opgaven:

 • For de prøver hvor der er en 1. delprøve uden hjælpemidler udleveres den del af prøven i papirform og I skal udfylde et omslag – gerne inden start af eksamen. Udfyld omslaget med de oplysninger, der står på den kulørte seddel på bordet – navn,  eksamen. IKKE med nummeret på bordet f.eks. B21.
 • På sidehovedet til årsprøver skal i angive jeres navn.
 • Brug af hjælpemidler: hvis der er en delprøve 1 og 2, skal alle hjælpemidler lægges på gulvet under delprøve 1. delprøve, da den er UDEN hjælpemidler. Der må kun bruges hjælpemidler under delprøve 2. Er der kun 1 prøve må der bruges hjælpemidler under hele eksamen.
 • Upload i Netprøver i god tid, så opgaven er afleveret inden eksamens sluttidspunkt. Når I har uploaded i Netprøver rækker I hånden op og en vagt kommer og tjekker at I har afleveret korrekt.
 • Hvis I går før eksamen er slut skal det være stille og roligt. I må ikke gå de sidste 15 min. inden eksamen er slut.

 

HUSK: HVIS der snydes under eksamen, bliver man bortvist fra denne eksamen!

Vejledning til ansøgning om anderledes eksamensafvikling

Hvem kan søge? – Hvad kan søges? – Hvordan kan man søge?

I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der afviger fra det normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget tid til skriftlige- og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen.

Ansøgning på baggrund af ordblindhed eller læsevanskeligheder bliver behandlet efter Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer. Ansøgningen skal være ledsaget af en anbefaling fra læsevejleder.

Anderledes begrundede ansøgninger behandles efter individuelle skøn og skal ledsages af lægefaglig udtalelse der faktuelt og konkret beskriver funktionsnedsættelsen samt lægens konkrete forslag til, hvordan handicapulempen kan afhjælpes i prøvesituationen. Det er altså ikke tilstrækkeligt alene at give dokumentation for, at man har en bestemt diagnose. Dokumentationen skal også være knyttet til ansøgerens nuværende alder og det at man går på en ungdomsuddannelse. Ved funktionsnedsættelser der ikke er varige, vil vi kræve en dokumentation der er aktuel kort før eksamen. En udtalelse fra et tidligere skoleforløb anses ikke for tilstrækkelig dokumentation, men i tilfælde af kronisk sygdom kan samme lægeerklæring anvendes igen ved seneres ansøgninger.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med navn, klasse, skoleår, fag og holdbetegnelser; det skal afleveres på skolens kontor og det skal være ledsaget af skriftlig begrundelse, anbefaling fra læge eller læsevejleder.

Det er elevens ansvar, at ansøgningen omfatter alle de fag, hvor der er behov for særlig afvikling af den afsluttende eksamen og eventuelle termins- og årsprøver, og at ansøgningen er afleveret mindst to måneder før de berørte prøver.

Ansøgningen behandles af rektor eller vicerektor. En bevilling gælder for et år og ansøgeren får en bekræftelse via Lectios beskedservice.

Ansøgningsblanketten opbevares på skolen i hele det skoleår ansøgningen gælder, hvorefter blanketten makuleres. Vedlagte lægeerklæringer opbevares i din sagsmappe, indtil du forlader institutionen, og makuleres derefter.

Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer for forlænget tid til eksamen for elever med ordblindhed eller elever med læse- og stavevanskeligheder.

Det anbefales, at elever med it-startpakke medbringer pc med læse-og stavekompenserende programmer og ekstraudstyr til eksamensforberedelsen til mundtlig eksamen og til skriftlig eksamen (må dog ikke anvendes til delprøver uden hjælpemidler).

 

Skriftlig eksamen

Ved delprøver uden hjælpemidler gives ikke forlænget tid.

Ved øvrige prøver og delprøver med hjælpemidler forlænges prøvetiden med 1time.

 

Mundtlig eksamen

Der gives ikke forlænget tid til prøver mere end 8 timers forberedelse.

Til øvrige fag hvor der skal læses ukendt tekst og/eller ukendt bilagsmateriale i

forberedelsestiden, gives der 50% ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er på mellem 20 og 60 min

og 1 time ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er 3 timer.